Autokool Testudo | Sõiduõpe, sõidutunnid | Autokool Tallinnas
EST RUS ENG
KOOLITUSKALENDER
Jaanuar 2021
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Algavad kursused
Algavad kursused ja hinnad
A kategooria
B kategooria
Lõppastme koolitus
Jätkuõpe
Esmaabi
Hinnakiri
Registreerin kursusele
Õppekavad
Teooriaõpe
Sõiduõppe teemad
Pimeda ajal koolitus
Algastme libedakoolitus
Lõppastme koolitus
SISENE INTERNETIKOOLI
ÕPILASTE RUBRIIK
Jäta kasutaja meelde:
 

Lõppastme koolituse teooriaõpe

LT 1

Keskkonda säästev, ohutu ja teisi liiklejaid arvestav mõtteviis. Käitumine libedates teeoludes.

Aine lühikirjeldus

Aine raames arutletakse kuidas liiklusõnnetuse peamistest põhjustest tingitud õnnetusi ära hoida. Liiklusõnnetuste peamisteks põhjusteks, mis on otseseks ohuks liiklusohutusele, on lubatud sõidukiiruse ületamine, joobes juhtimine, riskeeriv sõidustiil, turvavarustuse mittekasutamine ja agressiivsus liikluses. Lisaks avaldavad mõju juhile ja on liiklusõnnetuste põhjusteks juhi isiksuseo- madused, elustiil, motivatsioon ja seadusekuulekus. Samuti on olulisteks tegu- riteks eakohane riskikäitumine ja vähene juhtimiskogemus (alla 24 a juhid)

Aine üldeesmärgid

Luua õpikeskkond, kus kujuneb või süveneb arusaam säästliku, ohutu ja teiste liiklejatega arvestava sõiduviisi eelistest. Luuakse eeldused enda isikuga seotud liikluskäitumist mõjutavatest riskidest teadlikuks saamisele ja oskuste kujune- misele nendega oma käitumises arvestada.

Õpiväljundid

Pärast koolitust õpilane:

 • teab ohte suurendavaid tegureid liikluses;

 • mõistab säästliku, ohutu ja teisi liiklejaid arvestava sõiduviisi eeliseid;

 • teab millest sõltub tee ja ratta vaheline haardumine;

 • tajub ja teab enda isikuga seotud liikluskäitumist mõjutavaid nõrku

  külgi, ning oskab oma käitumises nendega arvestada;

 • on rohkem motiveeritud sõitma säästlikult, ohutult ja teiste liiklejate-

ga arvestavalt.

LT 2

Libedasõidu riskivältimise praktikum

Aine lühikirjeldus

Et juht oleks võimeline valima oludele vastava sõidukiiruse ja teaks kui palju tuleb sõites enda ümber ruumi hoida, peab teadma millised on juhi võimalused äkkolukorras käituda ( sõiduk seisma jätta, takistusest ümber põigata, juhitavus taastada). Praktikumi käigus näitlikustatakse, et juhi võimalused äkkolukorras tegutseda sõltuvad sõiduki sõidukiirusest ja tehnilisest seisundist, juhi oskusest pidurdada, reageerimiskiirusest, teeoludest jms. Praktikum viiakse läbi libedasõidu õppeväljakul turvahallis ja/või selleks kohandatud simulaatoril. Praktikum viiakse läbi soovitavalt rühmaõppena. Rühma maksimumsuurus on 12 õpilast.

Aine üldeesmärgid

Luua eeldused arusaamise kujunemiseks, et lihtsam juhtida ohutult ja teiste liiklejatega arvestavalt kui võtta midagi ette äkkolukorras ohutuse taas- tamiseks. Näidata, et

 • blokeeritud rattaga auto ei ole juhitav;

 • peatamisteekonna pikkus sõltub sõidukiirusest ja teekatte iseära-

  sustest;

 • sõidukit ei saa hetkega seisma jätta ja seepärast tuleb sõites enda üm-

  ber hoida piisavalt ruumi;

 • kui ruumi on vähe, tuleb vähendada kiirust;

 • juhi võimalused tegutseda äkkolukorras on vähesed.

Õpiväljundid

Pärast koolitust õpilane:

1. Testudo autokoolis aine läbimisel:

 • teab kui palju kulub aega ja ruumi, et sõiduk peatada;

 • mõistab, et väiksemgi sõidukiiruse suurendamine või vähendamine

  mõjutab oluliselt juhi võimalusi sõiduk peatada;

 • mõistab, et libedal teel on pidurdusteekond palju pikem kui kuival as-

  faldil;

 • mõistab, et sõltuvalt ilmaoludest ja teekatete erinevusest on pidurdus-

  teekonna pikkus erinev;

 • omab suuremat motivatsiooni sõita oludele vastava sõidukiirusega ning

  õige piki- ja külgvahega.

2. Kui praktikumi läbiviijaks on Aide autokool või OÜ Autosõit vm käesol- eva koolituse läbiviimise õiguslikku alust omav koolitaja, siis vastavalt praktikumi läbiviija kinnitatud õppekava ainekaardile „Libedasõidu riskivältimise praktikum“ , mis on esitatud Maanteeametile

Sõiduõpe

LS 1

Keskkonda säästva, riske vältiva ja teisi liiklejaid arvestava sõiduviisi süven- damine

Aine lühikirjeldus

Õpilane ja õpetaja otsivad koostöös võimalusi süvendada keskkonda säästvat, riske vältivat ja teisi liiklejaid arvestavat sõiduviisi. Aine koosneb sõidu hin- damise, tagasiside ning keskkonda säästva, riskevältiva ja teisi liiklejaid arves- tava sõiduviisi süvendamise etapist. Sõiduõppe erinevatel etappidel (vähemalt 1. ja 3. etapil) mõõdetakse keskmist kütuse kulu, sõiduks kulunud aega ja keskmist kiirust. Kui õpilasel on võimalus ja soov, siis sõidutund viiakse läbi õpilase autoga ja oma vastutusel. Kui õpilase autol ei ole seadmeid, mille abil mõõta keskmist kütuse kulu, sõiduks kulunud aega ja keskmist kiirust, viiakse sõidutund läbi autokooli autoga

Aine üldeesmärgid

Luua eeldused keskkonda säästva, riske vältiva ja teisi liiklejaid arvestava sõiduviisi süvenemiseks ja realistlikku arusaamise kujunemiseks isiklikest, sõidu- ki juhtimisega seotud käitumisharjumustest.

Õpiväljundid

Pärast koolitust õpilane:

 • omab realistlikku arusaama isiklikest, sõiduki juhtimisega seotud käi- tumisharjumustest;

 • on rohkem motiveeritud sõitma keskkonda säästvalt, riske vältivalt ja teisi liiklejaid arvestavalt

LS 2

Libedaraja riskivältimise harjutuste sooritamine

Aine lühikirjeldus

Sõidutunnid viiakse läbi libedasõidu õppeväljakul vahetult peale lõppastme koolituse teooriaõppe „Libedasõidu riskivältimise praktikum“ läbimist.

Analüüsitakse:

 • peatamisteekonna sõltuvust sõidukiirusest, juhi oskustest, sõiduki iseärasustest, pidurdamise viisist, teekatteiseärasustest jms;

 • mida tuleb arvestada oludele vastava sõidukiiruse valikul;

 • kui suurt piki- ja külgvahet tuleb hoida.

  Sõidutunnis harjutatakse äkkpidurdamist, kurvis sõitmist ja seal pidurdamist ning takistusest ümberpõikamist pidurdamisega ja pidurdamiseta.

Aine üldeesmärgid

Luua eeldused:

 • oma võimete/oskuste ja toimetuleku võimaluste hindamiseks äkkoluko- rras käitumiseks;

 • mõistmaks,. et juhi võimalused äkkolukorras midagi ette võtta ohutuse taastamiseks on piiratud;

 • motivatsiooni suurenemiseks juhtida sõidukit keskkonda säästvalt, riske vältivalt ja teisi liiklejaid arvestavalt

Õpiväljundid

Pärast koolitust õpilane:

 • omab realistlikku arusaama isiklikest, äkkolukorras toimetulekuks vaja- likest oskustest ja võimalustest;

 • oskab äkkpidurdada;

 • teab kuidas kasutada takistusest ümberpõikamiseks vajalikke tehnikaid;

 • mõistab, et juhi võimalused äkkolukorras midagi ette võtta ohutuse

  taastamiseks on piiratud;

 • on rohkem motiveeritud sõitma keskkonda säästvalt, riske vältivalt ja

  teisi liiklejaid arvestavalt.


lõppastme-koolitus, Autokool autokoolid autosõit B-kategooria juhiluba juhiload algaste e-õpe lõppaste lõppastme koolitus lisasõit libedasõit pimeda ajal sõitmine mootorratta esmaabikoolitus täiendõpe A-kategooria jätkukoolitus BE-kategooria autokool Tallinnas jalgratturite koolitus driving school B-category teooriaeksam sõidueksam sõidutund õppesõit automaatkäigukast Toyota Corolla driving lessons theory A-category, lõppastme-koolitus
 
Kodulehe valmistamine: Amelia IT Partner
 
Testudo autokool
Kesklinnas Tallinnas
Pärnu mnt 41a (sissepääs sisehoovis)
Telefon: +372 51 10164
info@autokooltestudo.ee


 
Sõiduauto (B-kategooria)
Algastme libedasõidu koolitus
Pimeda aja koolitus
Lõppastme koolitus
Esmaabikoolitus
Mootorratas (A-kategooria)
Jätkuõpe
A- ja B-kategooria kursused vaegkuuljatele ja kurtidele
Jalgratturite koolitus
Lisaõppesõit
Juhiluba koodiga 96