Autokool Testudo | Sõiduõpe, sõidutunnid | Autokool Tallinnas
EST RUS ENG
KOOLITUSKALENDER
Jaanuar 2021
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Algavad kursused
Algavad kursused ja hinnad
A kategooria
B kategooria
Lõppastme koolitus
Jätkuõpe
Esmaabi
Hinnakiri
Registreerin kursusele
Õppekavad
Teooriaõpe
Sõiduõppe teemad
Pimeda ajal koolitus
Algastme libedakoolitus
Lõppastme koolitus
SISENE INTERNETIKOOLI
ÕPILASTE RUBRIIK
Jäta kasutaja meelde:
 

11

Juhi tööasend ja turvavarustus

Aine lühikirjeldus

Koolitus viiakse läbi kus muud liiklust ei häirita ega ohustata, muuks liikluseks suletud alal, õppesõiduväljakul, turvahallis ja/ või selleks kohandatud simulaa- toril. Omandatakse sõiduks valmistumiseks vajalikud oskused – juhi tööasendi reguleerimine, oskus aidata sõitjatel turvavarustus kinnitada, oskus kontrollida sõiduki vastavust tehnonõuetele, oskus aru saada, millal sõiduki kasutamine on ohtlik.

Aine üldeesmärgid

Luuakse eeldused enne sõidu alustamist enda ja teiste liiklejate ohutuse tagamiseks vajalike oskuste kujunemiseks. Luuakse eeldused motivatsiooni su- urendamiseks kasutada turvavarustust ja nõuda turvavarustuse kasutamist sõit- jatelt .

Õpiväljundid

Pärast koolitust õpilane:

oskab teostada sõiduki sõidueelset kontrolli kasutades sh sõiduki käsiraamatut;
oskab reguleerida tööasendi ja tahavaatepeeglid juhile sobivaks; oskab ise kasutada sõiduki turvavarustust ja aidata kaassõitjatel kinni- tada turvavarustust; selgitada turvavarustuse kasutamise vajalikkust;

oskab kasutada sõidukile paigaldatud lisa- ja mugavusseadmeid; teab juhi valest tööasendist ja turvavarustuse valest kasutamisest tu- lenevaid ohte;
on rohkem motiveeritud kasutama turvavarustust ja nõudma tur- vavarustuse kasutamist sõitjatelt .

12

Sõiduki käsitsemine

Aine lühikirjeldus

Koolitus viiakse läbi kus muud liiklust ei häirita ega ohustata, liikluseks suletud alal, õppesõiduväljakul ja/või selleks kohandatud simulaatoril. Harjutatakse mootori käivitamist, sõiduki juhtimisseadmete käsitsemist, manööverdamist, märgu andmist, sujuvat liikumist, sõidu lõpetamist, pidurdamist jms. Harju- tamist jätkatakse kuni saavutatakse ohutu ja keskkonda säästev sõiduki käsit- semise vilumus tasemel, mis on vajalik sõidu õpingute alustamiseks vähese liiklusega teel.

Aine üldeesmärgid

Luuakse eeldused ohutu ja keskkonda säästva sõiduki käsistemis oskuste ku- junemiseks, mis on vajalikud sõiduõppe jätkamiseks vähese liiklusega teedel. Õpilane oskab paigalt võtta, sõidukit sujuvalt ja äkkpidurdamisega peatada ning sõidurada vahetada

Õpiväljundid

Pärast koolitust õpilane:

 • oskab käsitseda sõidukit ohutult ja keskkonda säästvalt tasemel, mis võimaldab jätkata sõidu õppimist vähese liiklusega teedel;

 • teab sõiduki vale käsitsemisega seonduvaid ohte ja mõju keskkonnale;

 • omab realistlikku arusaama isiklikest, sõiduki käsitsemisega seotud

  tugevatest ja nõrkadest külgedest;

 • tajub ja teab oma nõrku külgi, mis on seotud sõiduki käsitsemisega ning

  oskab oma käitumises nendega arvestada;

 • on motiveeritud sõidukit ohutult ja keskkonda säästvalt käsitsema.

21

Sõiduki juhtimine vähese liiklusega teedel

Aine lühikirjeldus

Viimistletakse sõiduki ohutu ja keskkonda säästva käsitsemise vilumust tase- meni, mis on vajalik sõiduõppe jätkamiseks erinevates liiklussituatsioonides. Harjutatakse liikluses osalemiseks vajalikke oskusi vastavalt regiooni eripärale: tähelepanu suunamist liikluses olulisele, ohutu liiklemise põhimõtete kohal- damist, teiste liiklejatega arvestamist, õige asukoha valikut teel; teede lõiku- misaladele, teega külgnevatele aladele, raudteeülesõidukohale lähenemist ja nende ületamist; sõidujärjekorra reeglite kohaldamist; peatumist ja parkimist, manöövrite sooritamist jms. Juhitakse tähelepanu liikluses osalemisega seotud ohtudele ja nende vältimise võimalustele.

Aine üldeesmärgid

Luuakse eeldused liikluses osalemiseks vajalike oskuste kujunemiseks tasemeni, mis on vajalik sõidu õppimise alustamiseks erinevates liiklussituatsioonides. Luua eeldused valmiduse kujunemiseks võtta juhina vastutus enda ja teiste elu ning tervise eest. Luua eeldused realistlikku arusaama kujunemiseks isiklikest, vähese liiklusega teedel sõitmisega seotud tugevatest ja nõrkadest külgedest. Suurendada järjest rohkem õpilase vastutust oma õppimise eest

Õpiväljundid

Pärast koolitust õpilane:

 • oskab käsitseda sõidukit ohutult ja keskkonda säästvalt viisil, mis on vajalik sõidu õppimise alustamiseks erinevates liiklussituatsioonides;

 • omab vajalikke oskusi liiklemiseks vähese liiklusega teel;

 • oskab peatuda ja parkida teel;

 • teab vähese liiklusega teel sõiduga seotud ohte ja oskab neid ohte oma

  käitumisega vältida;

 • mõistab, et juhil kui suurema ohu allika valdajal, tuleb võtta vastutus

  enda ja teiste elu ning tervise eest;

 • omab realistlikku arusaama isiklikest, vähese liiklusega teedel sõit-

  misega seotud tugevatest ja nõrkadest külgedest;

 • tajub ja teab oma nõrku külgi, mis on seotud sõiduki juhtimisega vähese

  liiklusega teedel ning oskab oma käitumises nendega arvestada.

22. 23, 24, 25

Sõiduki juhtimine erinevates liiklussituatsioonides

Aine lühikirjeldus

Koolitus viiakse läbi keerulisema ja tihedama liiklusega teedel. Viimistletakse sõiduki ohutu ja keskkonda säästva käsitsemise vilumust tasemeni, mis on vajalik sõiduõppe jätkamiseks 3. moodulis. Harjutatakse liikluses osalemiseks vajalikke oskusi vastavalt Eestimaa regiooni eripärale: tähelepanu suunamist liikluses olulisele, ohutu liiklemise põhimõtete kohaldamist, teiste liiklejatega arves- tamist, õige asukoha valikut teel; teede lõikumisaladele, teega külgnevatele aladele, raudteeülesõidukohale lähenemist ja nende ületamist; sõidujärjekorra reeglite kohaldamist; peatumist ja parkimist, manöövrite sooritamist jms. Juhi- takse tähelepanu liikluses osalemisega seotud ohtudele ja nende vältimise või- malustele.

Aine üldeesmärgid

Luuakse eeldused liikluses osalemiseks vajalike oskuste kujunemiseks tasemeni, mis on vajalik sõidu õppimise alustamiseks 3. moodulis. Suurendada järjest rohkem õpilase vastutus oma õppimise eest. Luua eeldused realistliku arusaama kujunemiseks erinevates liiklussituatsioonides osalemisega seotud tugevatest ja nõrkadest külgedest.

Õpiväljundid

Pärast koolitust õpilane:

 • oskab käsitseda sõidukit ohutult ja keskkonda säästvalt viisil, mis on vaja- lik sõidu õppimise alustamiseks 3. moodulis;

 • omab erinevates liiklussituatsioonides toimetulekuks vajalikke oskusi teel;

 • teab erineva liiklusega teel sõiduga seotud ohte ja oskab neid ohte oma käitumisega vältida;

 • mõistab, et juhil kui suurema ohu allika valdajal, tuleb võtta vastutus enda ja teiste elu ning tervise eest;

 • omab realistlikku arusaama isiklikest, erineva liiklusega teel sõitmisega seotud tugevatest ja nõrkadest külgedest;

 • tajub ja teab oma nõrku külgi, mis on seotud sõiduki juhtimisega erineva liiklusega teedel ning oskab oma käitumises nendega arvestada;

 • kohanema liikluses toimuvate muutustega;

 • on võimeline hindama võimaliku liiklusohtliku olukorra tõsidust ja

  reageerima kohaselt;

 • on võimeline liiklusoludega arvestades sõidukit juhtima antud teelõigul

  lubatud suurima sõidukiirusega.

33

Möödasõit, möödumine ja ümberpõige

Aine lühikirjeldus

Aine raames väljaspool asulat läbiviidavas sõidutunnis rakendatakse teooriaõppes omandatud teadmisi pärisuunas ja vastassuunas möödasõidu, möödumise ja või- malusel ka ümberpõike kohta – ohutuks möödasõiduks vajalike eelduste olemasolu hindamine, käitumine möödasõitja ja möödasõidetava rollis, ohu ilmnemisel möö- dasõidu katkestamine jms. Aine raames viiakse läbi sõidutund teelõigul , kus möö- dasõidu, möödumise ja ümberpõike õpetamisega teisi liiklejaid oluliselt ei häirita. Tavaliikluses on õppesõidukiga keeruline leida võimalust möödasõidu õpetamiseks – pole sõidukeid, kellest mööda sõita. Seepärast viiakse sõidutund läbi 2-3 õppesõidukiga. Jäädes sõitma 10-20 km/h väiksema sõidukiirusega kui on suurim lubatud sõidukiirus ja/või oludele vastav sõidukiirus konkreetsel teelõigul, saab kordamööda pakkuda üksteisele võimalust mööda sõita. Kui koolil on ainult üks õppesõiduk, siis teiseks sõidukiks võib olla ka mõni muu, õppesõidukiks mitte ko- handatud harjutuse läbiviimist abistav sõiduk, kuid oma sõidutunni juhib iga õpi- lane õppesõidukiga. Sõidutunni käigus juhib iga õpilane sõidukit vähemalt ühe sõidutunni. Sellel ajal, kui üks õpilastest sõidab, jälgivad teised tema sõitu. Re- flekteeritakse nähtu ja kogetu üle – kas möödasõit oli ohutu, kuidas minul läks võrreldes teistega, mis läks hästi, mida võiks teha teist moodi, kas pikivahe enne ja pärast möödasõitu oli piisav, kas manööver tehti õigesti jms. Sõidutundi juhib õpetaja suunavate küsimustega, kasutades nn arengutreeningu meetodit. Sõiduõpe on võimalik läbida selleks kohandatud simulaatoril.

Aine üldeesmärgid

Luua eeldused ohutuks möödasõiduks, möödumiseks ja ümberpõikeks ning väl- jaspool asulat peatumiseks ja parkimiseks vajalike oskuste kujunemiseks. Suuren- dada järjest rohkem õpilase vastutus oma õppimise eest. Luua eeldused realistliku arusaama kujunemiseks isiklikest, möödasõidu, möödumise, ümberpõike, peatu- mise ja parkimisega väljaspool asulat seotud tugevatest ja nõrkadest külgedest.

Õpiväljundid

Pärast koolitust õpilane:

 • oskab hinnata ohutuks möödasõiduks vajalike eelduste olemasolu;

 • mõistab, et möödasõit ei ole kohustuslik manööver;

 • oskab ohutult mööda sõita nii päri- kui ka vastassuuna vööndi kaudu;

 • oskab käituda möödasõidetava rollis;

 • oskab peatuda ja parkida väljaspool asulat;

 • omab realistlikku arusaama isiklikest, möödasõidu, möödumise, ümber-

  põike, peatumise ja parkimisega väljaspool asulat seotud tugevatest ja nõrkadest külgedest.

32

Sõiduki juhtimine planeeritud teekonnal

Aine lühikirjeldus

Õpilane planeerib sõidu punktist A punkti B ja sõidab sihtpunkti plaani kohaselt. Sõitu planeerides kasutatakse navigeerimisseadet ja/või kaarti . Planeeritud teekonnal sõites on oluline pöörata tähelepanu sõiduraja valikule riski vältimise eesmärgil ja harjutada sõitu juhatusmärkide järgi. Soovitav kasutada selle teema läbimisel rühmaõpet. Iga õpilane peab juhtima ühe sõidutunni.

Aine üldeesmärgid

Luua eeldused arusaama kujunemiseks, et sõitudega seonduvat aegsasti pla- neerides on võimalik mõjutada sõidu ohutust ja säästlikkust. Luua eeldused moti- vatsiooni suurendamiseks sõiduga seonduvat planeerida.

Õpiväljundid

Pärast koolitust õpilane:

 • oskab nii asulas kui ka väljaspool asulat sõitu planeerida ja koostatud plaani järgi sõita;

 • mõistab, et sõitu planeerides on võimalik mõjutada sõidu ohutust ja säästlikkust;

 • on rohkem motiveeritud sõitu riski vältimise ja keskkonna säästmise eesmärgil planeerima.

31

Keskkonda säästev sõiduki juhtimine

Aine lühikirjeldus

Autojuhi peamised võimalused sõites keskkonda säästa on: teha tähelepanekuid piisavalt kaugelt, hoida piisavat piki- ja külgvahet , planeerida sõitu eesmärgiga võimaluse korral mitte seisma jääda, kasutada antud olukorras võimalikult kõrget käiku, kiirendada reipalt. Rõhutatakse, et säästlik sõiduviis on ka ohutu sõiduviis. Sõidu ajal mõõdetakse keskmist ja hetkelist kütuse kulu.

Aine üldeesmärgid

Luua eeldused keskkonda säästva sõiduviisi kujunemiseks. Luua eeldused realist- liku arusaama kujunemiseks isiklikest, säästliku sõiduviisiga seotud tugevatest ja nõrkadest külgedest. Toetada plaani koostamist tegevuste kohta, mida harjutada esmase juhiloa omamise ajal, süvendamaks oskusi sõita keskkonda säästvalt, riske vältivalt ja teisi liiklejaid arvestavalt.

Õpiväljundid

Pärast koolitust õpilane:

 • oskab juhtida sõidukit keskkonda säästvalt;

 • mõistab, et säästlik sõiduviis on ka ohutu sõiduviis, milles ei ole midagi

  keerulist;

 • on rohkem motiveeritud juhtima sõidukit keskkonda säästvalt, riske väl-

  tivalt ja teisi liiklejaid arvestavalt;

 • omab realistlikku arusaama isiklikest, säästliku sõiduviisiga seotud

  tugevatest ja nõrkadest külgedest;

 • on teinud plaani, mida harjutada esmase juhiloa omamise ajal, süven-

  damaks oskusi sõita keskkonda säästvalt, riske vältivalt ja teisi liiklejaid arvestavalt.

SE

Kooli sõidueksam

Aine lühikirjeldus

Lähtutakse MKM määrusest nr 58 Mootorsõidukijuhi teadmiste, oskuste ja käitu- mise liiklusalased kvalifikatsiooninõuded”.

Aine üldeesmärgid

Õpilase eksamineerimise eesmärk on hinnata õpilase teadmiste, oskuste, käitu- mise ja hoiakute vastavust juhi kvalifikatsiooninõuetele, mis tulenevad MKM määrusest nr 58


sõiduõppe-teemad, Autokool autokoolid autosõit B-kategooria juhiluba juhiload algaste e-õpe lõppaste lõppastme koolitus lisasõit libedasõit pimeda ajal sõitmine mootorratta esmaabikoolitus täiendõpe A-kategooria jätkukoolitus BE-kategooria autokool Tallinnas jalgratturite koolitus driving school B-category teooriaeksam sõidueksam sõidutund õppesõit automaatkäigukast Toyota Corolla driving lessons theory A-category, sõiduõppe-teemad
 
Kodulehe valmistamine: Amelia IT Partner
 
Testudo autokool
Kesklinnas Tallinnas
Pärnu mnt 41a (sissepääs sisehoovis)
Telefon: +372 51 10164
info@autokooltestudo.ee


 
Sõiduauto (B-kategooria)
Algastme libedasõidu koolitus
Pimeda aja koolitus
Lõppastme koolitus
Esmaabikoolitus
Mootorratas (A-kategooria)
Jätkuõpe
A- ja B-kategooria kursused vaegkuuljatele ja kurtidele
Jalgratturite koolitus
Lisaõppesõit
Juhiluba koodiga 96