Autokool Testudo | Sõiduõpe, sõidutunnid | Autokool Tallinnas
EST RUS ENG
KOOLITUSKALENDER
Jaanuar 2021
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Algavad kursused
Algavad kursused ja hinnad
A kategooria
B kategooria
Lõppastme koolitus
Jätkuõpe
Esmaabi
Hinnakiri
Registreerin kursusele
Õppekavad
Teooriaõpe
     Teooriaõppe ained al 22
Sõiduõppe teemad
Pimeda ajal koolitus
Algastme libedakoolitus
Lõppastme koolitus
SISENE INTERNETIKOOLI
ÕPILASTE RUBRIIK
Jäta kasutaja meelde:
 

1. ALGASTME KOOLITUSE AINEKAARDID 1.1.Teooriaõpe

T 11

Ülevaade õppetöö korraldusest ja eesmärkidest

Aine lühikirjeldus

Antakse ülevaade juhiloa saamise tingimustest ja korrast, juhikoolituse eesmärkidest ja juhi õppekavast, õppetöö kaorraldusest ja õppetööd reguleerivat- est dokumentidest. Seatakse koolitusele ühised eesmärgid.

Aine üldeesmärgid

Luua eeldused ülevaate saamiseks juhiloa saamise tingimustest ja korrast, õp- petöö korraldusest, sisust ja mahust.

Luua eeldused olukorrale, kus juhi ettevalmistamine Testudo autokooli õppekava- ga seatud juhi koolituse eesmärgid ja õpilase juhilubade saamisega seonduv ning juhi koolitusega seotud eesmärgid langeksid võimalikult palju kokku.

Õpiväljundid

Pärast koolitust õpilane:

 • teab juhiloa saamise tingimusi ja korda;

 • teab õppetöö korraldust;

 • teab õppetööd reguleerivaid õigusakte ja dokumente;

 • on omaks võtnud juhi ettevalmistamise Testudo autokooli õppekavaga

  seatud juhi koolituse eesmärgid.

T 12

Iseseisvaks õppimiseks juhendamine

Aine lühikirjeldus

Lisaks kohustuslikele teooriatundidele ja sõidutundidele on kursuse raames palju iseseisvat tööd. Aine raames täpsustatakse iseseisva töö sisu ja mahtu. Aidatakse õpilasel koostada individuaalne õppeplaan – õppetöö ajaline jaotus, iseseisev töö, õppimine juhendajaga jms. Rõhutatakse õpilase aktiivset rolli õppetöös ja va- jadust võtta vastutus oma õppimise eest.

Aine üldeesmärgid

Luua eeldused vastutuse võtmiseks oma õppimise eest ja aidata õpilasel koostada individuaalne õppeplaan.

Õpiväljundid

Pärast koolitust õpilane:

 • on valmis vastutama oma õppimise eest;

 • on koostanud individuaalse õppeplaani;

 • teab kuidas autokool iseseisvat õppimist toetab ja kellelt vajadusel abi

  saab.

T 13

Liiklus kui süsteem

Aine lühikirjeldus

Liiklus koosneb mitmest osast – tee, liikleja, sõiduk, seadusandlus – moodustades süsteemi. Süsteemi erinevad osad on vastasmõjus – muutused ühes kutsuvad esile ka muutused teistes. Antakse ülevaade olulisemast süsteemi erinevate osade koh- ta – terminind, liiklusalane seadusandlus, sõiduk, liikluskorraldusvahendid jms.

Aine üldeesmärgid

Luua eeldused mõistmaks liiklust kui süsteemi.

Õpiväljundid

Pärast koolitust õpilane:

 • teab liiklussüsteemi erinevate osadega seotud terminoloogiat;

 • teab liikluskorraldusega seotud põhimõtteid;

 • mõistab liiklust kui süsteemi ja enda rolli selle süsteemi osana;

 • teab liikluse positiivset ja negatiivset mõju inimese elule ja tervisele.

T 14

Ohutu liiklemise põhimõtted

Aine lühikirjeldus

Võimalikke ettetulevaid liiklusolukordi on väga palju ja neid ükshaaval selgeks õppida ei ole võimalik. Aine raames analüüsitakse tüüpilisemaid liiklusolukordi ja arutletakse millised on juhi võimalused tagada ohutus nendes olukordades. Sõ- nastatakse ühiselt ohutu liiklemise põhimõtted.

Omandatakse piki- ja külgvahe ning sõidukiiruse valikuga ja märguannete kasu- tamisega seotud reeglid.

Aine üldeesmärgid

Luua eeldused isiklike ohutu liiklemise põhimõtete väljatöötamiseks.

Õpiväljundid

Pärast koolitust õpilane:

 • mõistab, et peamised ohutu liiklemise põhimõtted on õigete tähelepanekute tegemine, oludele vastava sõidukiiruse valik, õigeaegsed ja piisavad märguanded, ohutu piki- ja külgvahe hoidmine, liiklus- reeglitest kinnipidamine ja teiste liiklejatega arvestamine;

 • teab piki- ja külgvahe ning sõidukiiruse valikuga seotud reegleid;

 • teab märguandeid ja nende kasutamisega seotud reegleid;

 • on välja töötanud isiklikud ohutu liiklemise põhimõtted.

T 15

Teiste liiklejatega arvestamine

Aine lühikirjeldus

Liiklejate käitumises on vanusest, kogemusest, kasutatavast sõidukist jms tu- lenevaid erisusi. Neid erisusi teades oskab juht teiste liiklejatega paremini arves- tada. Ühe liikleja poolt tehtud viga ei vii vältimatult õnnetuseni kui teine pool teab mida ette võtta õnnetuse ärahoidmiseks. Arutletakse selle üle, milliseid liiklejate rühmi on, millised on nende käitumise eripärad ja kuidas iga liikleja saab neid eripärasid teades ohutuse tagada.

Aine üldeesmärgid

Luua eeldused teiste liiklejatega arevestava käitumise kujunemiseks.

Õpiväljundid

Pärast koolitust õpilane:

 • teab, et liikluses osaleb erinevaid liiklejate rühmi;

 • teab erinevate liiklejate rühmade käitumise eripärasid;

 • teab erinevate liiklejarühmade ja sõidukiliikidega (nt vähem kaitstud

  liiklejate, suurte sõidukite, eritalituse sõidukite jt) seotud ohtu suuren-

  davaid tegureid;

 • omab valmidust liikluses ohutuse tagamiseks arvestama eripäradega, mis

  on seotud erinevate liiklejarühmade ja sõidukiliikidega;

 • mõistab teiste liiklejatega ja sõitjatega arvestamise tähtsust;

 • on motiveeritud arvestama teiste liiklejate ja sõitjatega, eelkõige vähem

  kaitstud liiklejatega ja tagama oma käitumisega nende ohutuse.

T 16

Sõiduki turvalisus

Aine lühikirjeldus

Autotööstus areneb väga kiiresti. Sõidukite tootjad pööravad järjest suuremat rõhku sõidukite turvalisusele. Tehnikasaavutusi saavad juht ja sõitjad enda ohutuse suurendamiseks kasutada teades sõidukis oleva turvavarustuse tööpõhimõtet ning kuidas turvavarustust õigesti kasutada. Kõige parem on tur- vavarustuse õige kasutamise vajadust selgitada külastades turvahalli.

Aine üldeesmärgid

Luua eeldused turvavarustuse õigeks kasutamiseks vajalike teadmiste ja oskuste kujunemiseks ja motivatsiooni suurenemiseks kasutada turvavarustust.

Õpiväljundid

Pärast koolitust õpilane:

 • mõistab auto kasutaja juhendiga tutvumise olulisust;

 • teab peamisi tänapäeva sõidukites kasutuses olevaid aktiivse ja passiivse

  turvalisuse elemente ja nende tööpõhimõtet (turvavöö kinnitamine ja istumisasendi reguleerimine, kaassõitja turvavarustuse kinnitamine, pa- gasi õige paigutus ja kinnitamine);

 • teab turvavarustuse vale kasutamisega või mittekasutamisega seotud ohte ja on enam motiveeritud turvvarustust kasutama;

 • teab nõudeid sõitjate ja veoste veole ja turvavarustuse kasutamisele;

 • teab sõidukist väljumisel ja sellesse sisenemisel vajalikke ettevaatus-

  abinõusid;

 • teab nõudeid kasutatava mootorsõiduki tehnoseisundile;

 • teab keskkonnaga seonduvaid nõudeid sõiduki kasutamisel;

 • teab kasutatava sõiduki lisa- ja mugavusseadmete mõju liiklusohutusele

  ja sõiduki juhitavusele.

T 17

Inimene sõidukijuhina

Aine lühikirjeldus

Inimestena oleme erinevad. Erinevused võivad olla tingitud kaasasündinud tegu- ritest (sugu, isiksuse omadused, impulsiivsus, kognitiivsed funktsioonid), elu jook- sul välja kujunevatest teguritest (vanus, kogemused, hoiakud, väärtused, moti- ivid, iseloom jms) ning kiiresti muutuvatest asjaoludest (väsimus, tervislik seisund, emotsioonid, joove jms). Arutletakse selle üle, kuidas nendest teguritest tulenevat negatiivsed mõju juhi käitumisele saab vältida.

Aine üldeesmärgid

Luua eeldused mõistmaks erineva liikluskäitumise põhjuseid, saada teadlikuks enda isikuga seotud liikluskäitumist mõjutavatest tugevatest ja nõrkadest külgedest. Luua eeldused strateegiate väljatöötamiseks neid kahjulikke mõjusid vähendada.

Õpiväljundid

Pärast koolitust õpilane:

 • teab inimeste erineva liikluskäitumise põhjuseid;

 • teab kuidas sõidu motiivid, sõiduteekonna ja aja planeerimine, sotsiaalne

  surve, juhi seisund ja teadlikus enda juhtimisvõimest (sealhulgas liigne enesekindlus, oma võimekuse tõestamise soov) mõjutavad juhi käitu- mist;

 • teab enda isiksuseomadustest, hoiakutest ja elustiilist tulenevaid võima- likke riske liikluskäitumisele;

 • on enda jaoks välja töötanud strateegiad isiksusega ja tervisliku seisundi- ga seotud liikluskäitumist mõjutavatest asjaoludest tulenevate kahjulike mõjude vältimiseks;

 • on rohkem motiveeritud väärtustama ohutust ja keskkonna säästlikkust, elu üldistes eesmärkides ja käitumises.

T 21

Sõidu alustamine ja sõiduki asukoht sõites

Aine lühikirjeldus

Üheks ohutu liiklemise eelduseks on valida teel otse sõites ja manöövri soorita- misel õige asukoht. Omandatakse sõidu alustamise ja sõiduki asukoha valikuga seonduvad reeglid. Arutletakse, kuidas tagada sõidu alustamisel ohutus, milliseid ettevalmistusi tuleb sõiduks teha, millised on tee erinevad osad ja nende ot- starbed; mille järgi ära tunda eraldi rada ühissõidukile, kergliiklejatele jms; kui sõiduradasid on mitu, siis milline rada valida; kuidas saab juht õige paiknemisega teel riske vältida. Analüüsitakse sõiduki asukohaga sõites seotud liiklusõnnetuste tekke põhjuseid ja kuidas neid oleks saanud ära hoida.

Aine üldeesmärgid

Luua eeldused sõitmisel õige asukoha valikuks vajalike teadmiste kujunemiseks ja motivatsiooni suurenemiseks sõidu planeerimisega riske vältida ning keskkonda säästa.

Õpiväljundid

Pärast koolitust õpilane:

 • teab kuidas sõitu ohutult alustada;

 • teab tee erinevaid osi ja nende otstarvet;

 • teab sõiduki asukoha valikuga seotud reegleid;

 • teab kuidas valida asukohta teel riski vältimise ja keskkonna säästmise

  eesmärgil;

 • on rohkem motiveeritud oma sõitu riski vältimise ja keskkonna säästmise

  eesmärgil planeerima.


teooriaõpe, Autokool autokoolid autosõit B-kategooria juhiluba juhiload algaste e-õpe lõppaste lõppastme koolitus lisasõit libedasõit pimeda ajal sõitmine mootorratta esmaabikoolitus täiendõpe A-kategooria jätkukoolitus BE-kategooria autokool Tallinnas jalgratturite koolitus driving school B-category teooriaeksam sõidueksam sõidutund õppesõit automaatkäigukast Toyota Corolla driving lessons theory A-category, teooriaõpe
 
Kodulehe valmistamine: Amelia IT Partner
 
Testudo autokool
Kesklinnas Tallinnas
Pärnu mnt 41a (sissepääs sisehoovis)
Telefon: +372 51 10164
info@autokooltestudo.ee


 
Sõiduauto (B-kategooria)
Algastme libedasõidu koolitus
Pimeda aja koolitus
Lõppastme koolitus
Esmaabikoolitus
Mootorratas (A-kategooria)
Jätkuõpe
A- ja B-kategooria kursused vaegkuuljatele ja kurtidele
Jalgratturite koolitus
Lisaõppesõit
Juhiluba koodiga 96