Autokool Testudo | Sõiduõpe, sõidutunnid | Autokool Tallinnas
EST RUS ENG
KOOLITUSKALENDER
Jaanuar 2020
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Koolitused
Sõiduauto (B-kategooria)
Algastme libedasõidu koolitus
Pimeda aja koolitus
Lõppastme koolitus
Esmaabikoolitus
Mootorratas (A-kategooria)
Sõiduauto + haagis (BE-kategooria)
A-, B- ja BE-kategooria kursused vaegkuuljatele ja kurtidele
Jalgratturite koolitus
Lisaõppesõit
Õppekavad
B kategooria õppekava järg
SISENE INTERNETIKOOLI
ÕPILASTE RUBRIIK
Jäta kasutaja meelde:
 
Sõiduõpe MOODUL 2 

21 Sõiduki juhtimine vähese liiklusega teedel

Koht õppekavas - Aine kuulub õppekava algastme koolituse sõiduõppe 2. moodulisse.
Kohustuslike sõidutundide arv - 6 sõidutundi, kuid mitte vähem kui on vaja aine õpiväljundite saavutamiseks.
Aine läbimise eeltingimused - Läbitud sõiduõppe moodul 1 ained. 

Aine lühikirjeldus - Viimistletakse sõiduki ohutu ja keskkonda säästva käsitsemise vilumust tasemeni, mis on vajalik sõiduõppe jätkamiseks erinevates liiklussituatsioonides. Harjutatakse liikluses osalemiseks vajalikke oskusi vastavalt regiooni eripärale: tähelepanu suunamist liikluses olulisele, ohutu liiklemise põhimõtete kohaldamist, teiste liiklejatega arvestamist, õige asukoha valikut teel; teede lõikumisaladele, teega külgnevatele aladele, raudteeülesõidukohale lähenemist ja nende ületamist; sõidujärjekorra reeglite kohaldamist; peatumist ja parkimist, manöövrite sooritamist jms. Juhitakse tähelepanu liikluses osalemisega seotud ohtudele ja nende vältimise võimalustele. 

Aine üldeesmärgid - Luuakse eeldused liikluses osalemiseks vajalike oskuste kujunemiseks tasemeni, mis on vajalik sõidu õppimise alustamiseks erinevates liiklussituatsioonides. Luua eeldused valmiduse kujunemiseks võtta juhina vastutus enda ja teiste elu ning tervise eest. Luua eeldused realistlikku arusaama kujunemiseks isiklikest, vähese liiklusega teedel sõitmisega seotud tugevatest ja nõrkadest külgedest. Suurendada järjest rohkem õpilase vastutust oma õppimise eest 

Õpiväljundid - Pärast koolitust õpilane:
 oskab käsitseda sõidukit ohutult ja keskkonda säästvalt viisil, mis on vajalik sõidu õppimise alustamiseks erinevates liiklussituatsioonides;
 omab vajalikke oskusi liiklemiseks vähese liiklusega teel;
 oskab peatuda ja parkida teel;
 teab vähese liiklusega teel sõiduga seotud ohte ja oskab neid ohte oma käitumisega vältida;
 mõistab, et juhil kui suurema ohu allika valdajal, tuleb võtta vastutus enda ja teiste elu ning tervise eest;
 omab realistlikku arusaama isiklikest, vähese liiklusega teedel sõitmisega seotud tugevatest ja nõrkadest külgedest;
 tajub ja teab oma nõrku külgi, mis on seotud sõiduki juhtimisega vähese liiklusega teedel ning oskab oma käitumises nendega arvestada. 

Õppimise korralduslikud alused - Aine jaguneb järgmisteks alateemadeks:
 sõit samaliigilistel teedel;
 sõit ühe- ja kahesuunalistel teedel;
 raudteeülesõidukoha ületamine;
 parem –ja vasakpöörded;
 takistustest möödumine;
 sõiduraja vahetamine;
 peatumine ja parkimine. 

22 Sõiduki juhtimine erinevates liiklussituatsioonides
Koht õppekavas - Aine kuulub õppekava algastme koolituse sõiduõppe 2. moodulisse.
Kohustuslike sõidutundide arv - 7 sõidutundi, kuid mitte vähem kui on vaja aine õpiväljundite saavutamiseks.
Aine läbimise eeltingimused - Läbitud sõiduõppe moodul 1 ained ja moodul 2 aine ”Sõiduki juhtimine vähese liiklusega teedel”. 

Aine lühikirjeldus - Koolitus viiakse läbi keerulisema ja tihedama liiklusega teedel. Viimistletakse sõiduki ohutu ja keskkonda säästva käsitsemise vilumust tasemeni, mis on vajalik sõiduõppe jätkamiseks 3. moodulis. Harjutatakse liikluses osalemiseks vajalikke oskusi vastavalt Eestimaa regiooni eripärale: tähelepanu suunamist liikluses olulisele, ohutu liiklemise põhimõtete kohaldamist, teiste liiklejatega arvestamist, õige asukoha valikut teel; teede lõikumisaladele, teega külgnevatele aladele, raudteeülesõidukohale lähenemist ja nende ületamist; sõidujärjekorra reeglite kohaldamist; peatumist ja parkimist, manöövrite sooritamist jms. Juhitakse tähelepanu liikluses osalemisega seotud ohtudele ja nende vältimise võimalustele. 

Aine üldeesmärgid - Luuakse eeldused liikluses osalemiseks vajalike oskuste kujunemiseks tasemeni, mis on vajalik sõidu õppimise alustamiseks 3. moodulis. Suurendada järjest rohkem õpilase vastutus oma õppimise eest. Luua eeldused realistliku arusaama kujunemiseks erinevates liiklussituatsioonides osalemisega seotud tugevatest ja nõrkadest külgedest. 

Õpiväljundid - Pärast koolitust õpilane:
 oskab käsitseda sõidukit ohutult ja keskkonda säästvalt viisil, mis on vajalik sõidu õppimise alustamiseks 3. moodulis;
 omab erinevates liiklussituatsioonides toimetulekuks vajalikke oskusi teel;
 teab erineva liiklusega teel sõiduga seotud ohte ja oskab neid ohte oma käitumisega vältida;
 mõistab, et juhil kui suurema ohu allika valdajal, tuleb võtta vastutus enda ja teiste elu ning tervise eest;
 omab realistlikku arusaama isiklikest, erineva liiklusega teel sõitmisega seotud tugevatest ja nõrkadest külgedest;
 tajub ja teab oma nõrku külgi, mis on seotud sõiduki juhtimisega erineva liiklusega teedel ning oskab oma käitumises nendega arvestada;
 kohanema liikluses toimuvate muutustega;
 on võimeline hindama võimaliku liiklusohtliku olukorra tõsidust ja reageerima kohaselt;
 on võimeline liiklusoludega arvestades sõidukit juhtima antud teelõigul lubatud suurima sõidukiirusega.
Õppimise korralduslikud alused
Aine jaguneb järgmisteks alateemadeks
 sõit ühe- ja kahesuunalise liiklusega teedel;
 sõit reguleerimata ristmikel;
 sõit reguleeritud ristmikel;
 sõit ringliiklusega ristmikel;
 aeglustus- ja kiirendusraja kasutamine;
 sõit trammiteega teel;
 sõit ringliiklusega ristmikel;
 teiste liiklejatega arvestamine ( vähemkaitstud liiklejad, ühissõidukid);
 manöövrite sooritamine;
 tagasipöörded;
 õige asukoha valik ( sõiduradade kasutamine);
 olukorrakiirus. 

Sõiduõpe MOODUL 3

31 Keskkonda säästev sõiduki juhtimine
Koht õppekavas - Aine kuulub õppekava algastme koolituse sõiduõppe 3. moodulisse.
Aine läbimise eeltingimused - Läbitud sõiduõppe 1. ja 2. moodul.
Kohustuslike sõidutundide arv - 2 sõidutundi, kuid mitte vähem kui on vaja aine õpiväljundite saavutamiseks. 

Aine lühikirjeldus - Autojuhi peamised võimalused sõites keskkonda säästa on: teha tähelepanekuid piisavalt kaugelt, hoida piisavat piki- ja külgvahet , planeerida sõitu eesmärgiga võimaluse korral mitte seisma jääda, kasutada antud olukorras võimalikult kõrget käiku, kiirendada reipalt. Rõhutatakse, et säästlik sõiduviis on ka ohutu sõiduviis. Sõidu ajal mõõdetakse keskmist ja hetkelist kütuse kulu. 

Aine üldeesmärgid - Luua eeldused keskkonda säästva sõiduviisi kujunemiseks. Luua eeldused realistliku arusaama kujunemiseks isiklikest, säästliku sõiduviisiga seotud tugevatest ja nõrkadest külgedest. Toetada plaani koostamist tegevuste kohta, mida harjutada esmase juhiloa omamise ajal, süvendamaks oskusi sõita keskkonda säästvalt, riske vältivalt ja teisi liiklejaid arvestavalt. 

Õpiväljundid - Pärast koolitust õpilane:
 oskab juhtida sõidukit keskkonda säästvalt;
 mõistab, et säästlik sõiduviis on ka ohutu sõiduviis, milles ei ole midagi keerulist;
 on rohkem motiveeritud juhtima sõidukit keskkonda säästvalt, riske vältivalt ja teisi liiklejaid arvestavalt;
 omab realistlikku arusaama isiklikest, säästliku sõiduviisiga seotud tugevatest ja nõrkadest külgedest;
 on teinud plaani, mida harjutada esmase juhiloa omamise ajal, süvendamaks oskusi sõita keskkonda säästvalt, riske vältivalt ja teisi liiklejaid arvestavalt. 

Õppimise korralduslikud alused
Aine jaguneb järgmisteks alateemadeks:
 keskkonda säästvalt sõiduki juhtimine;
 säästlik sõiduviis;
 eco-driving. 

32 Sõiduki juhtimine planeeritud teekonnal
Koht õppekavas - Aine kuulub õppekava algastme koolituse sõiduõppe 3. moodulisse.
Kohustuslike sõidutundide arv - 2 sõidutundi, kuid mitte vähem kui on vaja aine õpiväljundite saavutamiseks.
Aine läbimise eeltingimused - Läbitud sõiduõppe 1. ja 2. moodul. 

Aine lühikirjeldus - Õpilane planeerib sõidu punktist A punkti B ja sõidab sihtpunkti plaani kohaselt. Sõitu planeerides kasutatakse navigeerimisseadet ja/või kaarti . Planeeritud teekonnal sõites on oluline pöörata tähelepanu sõiduraja valikule riski vältimise eesmärgil ja harjutada sõitu juhatusmärkide järgi. Võimalusel kasutatakse selle teema läbimisel rühmaõpet. Iga õpilane peab juhtima ühe sõidutunni. 

Aine üldeesmärgid - Luua eeldused arusaama kujunemiseks, et sõitudega seonduvat aegsasti planeerides on võimalik mõjutada sõidu ohutust ja säästlikkust. Luua eeldused motivatsiooni suurendamiseks sõiduga seonduvat planeerida. 

Õpiväljundid - Pärast koolitust õpilane:
 oskab nii asulas kui ka väljaspool asulat sõitu planeerida ja koostatud plaani järgi sõita;
 mõistab, et sõitu planeerides on võimalik mõjutada sõidu ohutust ja säästlikkust;
 on rohkem motiveeritud sõitu riski vältimise ja keskkonna säästmise eesmärgil planeerima. 

Õppimise korralduslikud alused - Aine jaguneb alateemadeks:
 sõidu planeerimine sõitmisel asulas;
 sõidu planeerimine sõitmisel väljaspool asulat;
 sõidu planeerimine keskkonna säästmise eesmärgil;
 navigeerimisseadme kasutamine. 

33 Möödasõit, möödumine ja ümberpõige
Koht õppekavas - Aine kuulub õppekava algastme koolituse sõiduõppe 3. moodulisse.
Kohustuslike sõidutundide arv - 1 sõidutund, kuid mitte vähem kui on vaja aine õpiväljundite saavutamiseks.  
Aine läbimise eeltingimused - Läbitud sõiduõppe moodul 1 ained ja moodul 2 ained. 

Aine lühikirjeldus - Aine raames väljaspool asulat läbiviidavas sõidutunnis rakendatakse teooriaõppes omandatud teadmisi pärisuunas ja vastassuunas möödasõidu, möödumise ja võimalusel ka ümberpõike kohta – ohutuks möödasõiduks vajalike eelduste olemasolu hindamine, käitumine möödasõitja ja möödasõidetava rollis, ohu ilmnemisel möödasõidu katkestamine jms. Aine raames viiakse läbi sõidutund teelõigul , kus möödasõidu, möödumise ja ümberpõike õpetamisega teisi liiklejaid oluliselt ei häirita. Tavaliikluses on õppesõidukiga keeruline leida võimalust möödasõidu õpetamiseks – pole sõidukeid, kellest mööda sõita. Seepärast viiakse sõidutund läbi 2-3 õppesõidukiga. Jäädes sõitma 10-20 km/h väiksema sõidukiirusega kui on suurim lubatud sõidukiirus ja/või oludele vastav sõidukiirus konkreetsel teelõigul, saab kordamööda pakkuda üksteisele võimalust mööda sõita. Kui koolil on ainult üks õppesõiduk, siis teiseks sõidukiks võib olla ka mõni muu, õppesõidukiks mitte kohandatud harjutuse läbiviimist abistav sõiduk, kuid oma sõidutunni juhib iga õpilane õppesõidukiga. Sõidutunni käigus juhib iga õpilane ühe sõidutunni. Sellel ajal kui üks õpilastest sõidab, jälgivad teised tema sõitu. Reflekteeritakse nähtu ja kogetu üle – kas möödasõit oli ohutu, kuidas minul läks võrreldes teistega, mis läks hästi, mida võiks teha teist moodi, kas pikivahe enne ja pärast möödasõitu oli piisav, kas manööver tehti õigesti jms. Sõidutundi juhib õpetaja suunavate küsimustega, kasutades nn arengutreeningu meetodit. 

Aine üldeesmärgid - Luua eeldused ohutuks möödasõiduks, möödumiseks ja ümberpõikeks ning väljaspool asulat peatumiseks ja parkimiseks vajalike oskuste kujunemiseks. Suurendada järjest rohkem õpilase vastutus oma õppimise eest. Luua eeldused realistliku arusaama kujunemiseks isiklikest, möödasõidu, möödumise, ümberpõike, peatumise ja parkimisega väljaspool asulat seotud tugevatest ja nõrkadest külgedest. 

Õpiväljundid - Pärast koolitust õpilane:
 oskab hinnata ohutuks möödasõiduks vajalike eelduste olemasolu;
 mõistab, et möödasõit ei ole kohustuslik manööver;
 oskab ohutult mööda sõita nii päri- kui ka vastassuuna vööndi kaudu;
 oskab käituda möödasõidetava rollis;
 oskab peatuda ja parkida väljaspool asulat;
 omab realistlikku arusaama isiklikest, möödasõidu, möödumise, ümberpõike, peatumise ja parkimisega väljaspool asulat seotud tugevatest ja nõrkadest külgedest. 

Õppimise korralduslikud alused - Aine jaguneb järgmisteks alateemadeks:
 möödasõit asulas sh pärisuunavööndi kaudu;
 möödasõit asulavälisel teel;
 olukorrakiirus;
 ümberpõige;
 möödumine;
 peatumine ja parkimine väljaspool asulat;
 kaasõpilaste tegevuste hindamine.
Aine läbimine toimub möödasõidetavana ja möödasõitjana sõidukit juhtides. 

RS Algastme libedasõidu harjutuste sooritamine
Koht õppekavas - Aine kuulub õppekava algastme libedasõidu koolitusse.
Kohustuslike sõidutundide arv - 1 tund.
Aine läbimise eeltingimused - Läbitud kõik 1., 2. ja 3. mooduli sõidutunnid. Viiakse läbi vahetult peale teemat RT „Peatamisteekonna pikkust mõjutavad tegurid“ läbimist. 

Aine lühikirjeldus - Oludele vastava sõidukiiruse ja ohutu piki- ja külgvahe valikuks peab õpilane teadma kui kiiresti on ta võimeline sõiduki peatama. Koolituse käigus näitlikustatakse pidurdusteekonna sõltuvust teekatte iseärasuskiirusest. Sõidutunnis harjutatakse äkkpidurdamist erinevalt sõidukiiruselt erineval teekattel. Harjutused viiakse läbi libedasõidu õppeväljakul. 

Aine üldeesmärgid - Luua eeldused äkkpidurdamiseks vajalike oskuste kujunemiseks. Luua eeldused realistlikku arusaama kujunemiseks isiklikest, sõiduki peatamisega seotud tugevatest ja nõrkadest külgedest. Luua eeldused motivatsiooni suurendamiseks juhtida sõidukit oludele vastava sõidukiiruse ja ohutu piki- ja külgvahega. 

Õpiväljundid - Pärast koolitust õpilane:
 oskab sooritada äkkpidurduse;
 mõistab, et väiksemgi sõidukiiruse suurendamine või vähendamine mõjutab oluliselt juhi võimalusi sõiduk peatada;
 omab realistlikku arusaama isiklikest, sõiduki peatamisega seotud tugevatest ja nõrkadest külgedest;
 tajub ja teab oma nõrku külgi, mis on seotud sõiduki peatamisega ning oskab oma käitumises nendega arvestada;
 omab suuremat motivatsiooni sõita oludele vastava sõidukiirusega ning ohutu piki- ja külgvahega. 

Õppimise korralduslikud alused - Aine jaguneb järgmisteks alateemadeks:
 äkkpidurdus erinevatel sõidukiiruselt erineval teekattel;
 ohutu piki- ja külgvahe. 

SE Kooli sõidueksam
Aine läbimise eeltingimused - Läbitud sõiduõppe 1., ja 2. moodul ning 3. mooduli ained.
Sooritatud kooli teooriaeksam ja läbitud esmaabikoolitus.

Aine lühikirjeldus - Lähtutakse MKM määrusest nr 58 “Mootorsõidukijuhi teadmiste, oskuste ja käitumise liiklusalased kvalifikatsiooninõuded”. 

Aine üldeesmärgid - Õpilase eksamineerimise eesmärk on hinnata õpilase teadmiste, oskuste, käitumise ja hoiakute vastavust juhi kvalifikatsiooninõuetele, mis tulenevad MKM määrusest nr 58 “Mootorsõidukijuhi teadmiste, oskuste ja käitumise liiklusalased kvalifikatsiooninõuded”. 

Õpiväljundid - Pärast koolitust õpilane:
 oskab juhtida sõidukit vastutustundlikult ja keskkonda säästvalt;
 oskab iseseisvalt sõita erinevates liiklussituatsioonides täites Liiklusseadusest ja teistest liiklusalastes õigusaktidest tulenevaid nõudeid;
 õpilane omab teadmised, oskuseid ja hoiakuid liikluses käitumiseks vastavalt B- kategooria mootorsõiduki juhile kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele st vastab MKM määrusele nr 58 “Mootorsõidukijuhi teadmiste, oskuste ja käitumise liiklusalased kvalifikatsiooninõuded”. 

2. PIMEDA AJAL SÕIDUKI JUHTIMISE KOOLITUSE AINEKAARDID
Teooriaõpe
PT Pimeda ajal sõiduki juhtimine (praktikum)

Koht õppekavas - Aine kuulub õppekava teooriaõppe pimeda ajal sõiduki juhtimise koolitusse.
Aine maht - 1 tund.
Aine läbimise eeltingimused - Läbitud teooriaõppe 1., 2. ja 3 moodul. 

Aine lühikirjeldus - Pimeda ajal sõites tuleb osata valida sõidukiirus, mis võimaldab sõiduki peatada nähtavuse piires. Omandatakse tulede kasutamisega seotud reeglid. Näidatakse nähtavust erinevate tuledega vastutuleva sõidukiga kohtudes, eesolevale sõidukile järele jõudes ja/või mööda sõites; millised on juhi võimalused erineva sõidukiiruse puhul ohu märkamisel tegutseda; kuidas muuta teel seisev sõiduk ja sõiduki ümber toimetavad inimesed teistele liiklejatele nähtavaks. 

Aine üldeesmärgid - Luua eeldused tulede õigeks kasutamiseks vajalike teadmiste kujunemiseks ja mõistmaks pimeda ajal sõitmisega seonduvaid ohte ning kuidas juht saab neid ohte oma käitumisega vältida. 

Õpiväljundid - Pärast koolitust õpilane:
 teab kuidas tulesid nähtavuse parandamiseks õigesti kasutada vastutuleva sõidukiga kohtudes, eesolevale sõidukile järele jõudes ja/või mööda sõites, peatudes ja parkides ning hädapeatuse korral;
 mõistab, et pimeda ajal on nähtavus palju halvem kui valge ajal vaatamata tulede õigele kasutamisele ning teab, et seda puudujääki saab kompenseerida sõidukiiruse vähendamisega;
 omab suuremat motivatsiooni sõita oludele vastava sõidukiirusega ning õige piki- ja külgvahega. 

Õppimise korralduslikud alused - Aine jaguneb järgmisteks alateemadeks:
 tulede kasutamise reeglid;
 õige olukorrakiiruse valik;
 autost väljumine pimeda ajal.
 sõitmisel pimeda ajal seonduvad ohud. 

Sõiduõpe
PS Pimeda ajal sõiduki juhtimine

Koht õppekavas - Aine kuulub õppekava sõiduõppe pimeda ajal sõiduki juhtimise koolitusse.
Kohustuslike sõidutundide arv - 1 sõidutund, kuid mitte vähem kui on vaja aine õpiväljundite saavutamiseks.
Aine läbimise eeltingimused - Läbitud sõiduõppe 1., 2. ja 3 moodul. 

Aine lühikirjeldus - Harjutatakse teooriaõppes ”Pimeda ajal sõiduki juhtimine” õpitut – tulede õiget kasutamist, oludele vastava sõidukiiruse valikut, tähelepanu suunamist jms. Sõiduõpe on võimalik läbida selleks kohandatud simulaatoril. 

Aine üldeesmärgid - Luua eeldused pimeda ajal sõiduki juhtimiseks vajalike oskuste kujunemiseks ja pimeda ajal sõiduki juhtimisega seotud ohtude mõistmiseks. Luua eeldused realistliku arusaama kujunemiseks isiklikest, pimeda ajal sõiduki juhtimisega seotud tugevatest ja nõrkadest külgedest. Luua eeldused motivatsiooni suurendamiseks juhtida sõidukit pimeda ajal oludele vastava sõidukiiruse ja ohutu piki- ja külgvahega. 

Õpiväljundid - Pärast koolitust õpilane:
 oskab tulede õige kasutamisega parandada juhi nähtavust ja oma sõiduki teistele paremini märgatavaks teha;
 mõistab oludele vastava sõidukiiruse valiku vajadust ja teab pimeda ajal sõiduki juhtimisega seotud ohte;
 oskab oma käitumisega vähendada pimeda ajal sõiduki juhtimisega seotud riske;
 tajub ja teab oma tugevaid ja nõrku külgi, mis on seotud sõiduki juhtimisega pimeda ajal ning oskab oma käitumises nendega arvestada. 

Õppimise korralduslikud alused - Aine jaguneb järgmisteks alateemadeks:
 tulede kasutamine vastutuleva sõidukiga kohtudes;
 tulede kasutamine eesolevale sõidukile järele jõudes ja/või mööda sõites;
 tulede kasutamine peatudes ja parkides ning hädapeatuse korral;
 pimeda ajal autost väljumisega seotud ohud. Helkuri ja ohutusvesti kasutamine. 

LÕPPASTME KOOLITUSE AINEKAARDID 

Teooriaõpe
LT 1 Keskkonda säästev, ohutu ja teisi liiklejaid arvestav mõtteviis. Käitumine libedates teeoludes.

Koht õppekavas - Aine kuulub õppekava lõppastme koolituse teooriaõppesse.
Aine maht auditoorsel õppel - 3 teooriatundi.
Aine läbimise eeltingimused - Läbitud algastme koolitus. Läbitud Pimeda aja sõiduki juhtimise koolitus. 

Aine lühikirjeldus - Liiklusõnnetuste peamised põhjused on:
 tähelepanuga seonduv – juht sai liiga vähe/liiga palju/liiga keerukat informatsiooni liiklussituatsiooni kohta;
 juhi psühho-füsioloogiline seisund ei vastanud nõuetele;
 juhi emotsionaalne seisund ei olnud hea, mistõttu ta käitus soovitust erinevalt;
 juht ei mõistnud olemasoleva informatsiooni tähtsust;
 tal oli vale ettekujutus oma vilumustest/oskustest sõidukit juhtida;
 juhil puudusid teadmised kuidas konkreetses olukorras käituda, puudus automatiseerunud käitumismuster niisuguses olukorras toimetulekuks või olid välja kujunenud ohtlikud käitumismustrid;
 ta ei ole teadlik oma käitumise tagajärgedest, ta ei mõista seost oma käitumise ja liikluses toimuva vahel;
 sõidu motiivid suurendavad riskantset käitumist;
 hoiakud ohutu ja säästliku liiklemise suhtes suurendavad riskantset käitumist.
Aine raames arutletakse kuidas ülalnimetatud põhjustest tingitud õnnetusi ära hoida. 

Aine üldeesmärgid - Luua õpikeskkond, kus kujuneb või süveneb arusaam säästliku, ohutu ja teiste liiklejatega arvestava sõiduviisi eelistest. Luuakse eeldused enda isikuga seotud liikluskäitumist mõjutavatest riskidest teadlikuks saamisele ja oskuste kujunemisele nendega oma käitumises arvestada. 

Õpiväljundid - Pärast koolitust õpilane:
 teab ohte suurendavaid tegureid liikluses;
 mõistab säästliku, ohutu ja teisi liiklejaid arvestava sõiduviisi eeliseid;
 teab millest sõltub tee ja ratta vaheline haardumine;
 tajub ja teab enda isikuga seotud liikluskäitumist mõjutavaid nõrku külgi, ning oskab oma käitumises nendega arvestada;
 on rohkem motiveeritud sõitma säästlikult, ohutult ja teiste liiklejatega arvestavalt. 

Õppimise korralduslikud alused - Aine jaguneb järgnevateks alateemadeks:
 liiklusõnnetuste statistika;
 liiklusõnnetuste põhjused;
 liikluskäitumist mõjutavad tegurid;
 riskiteadlikkuse suurendamine;
 säästliku, ohutu ja teiste liiklejatega arvestava sõiduviis. 

LT 2 Libedasõidu riskivältimise praktikum
Koht õppekavas - Aine kuulub õppekava lõppastme koolituse teooriaõppesse.
Aine maht - 1 teooriatund.
Aine läbimise eeltingimused- Läbitud algastme koolituse koolitus. Läbitud Pimeda aja sõiduki juhtimine koolitus.
Aine lühikirjeldus - Et juht oleks võimeline valima oludele vastava sõidukiiruse ja teaks kui palju tuleb sõites enda ümber ruumi hoida, peab teadma millised on juhi võimalused äkkolukorras käituda ( sõiduk seisma jätta, takistusest ümber põigata, juhitavus taastada). Praktikumi käigus näitlikustatakse, et juhi võimalused äkkolukorras tegutseda sõltuvad sõiduki sõidukiirusest ja tehnilisest seisundist, juhi oskusest pidurdada, reageerimiskiirusest, teeoludest jms. Praktikum viiakse läbi libedasõidu õppeväljakul turvahallis ja/või selleks kohandatud simulaatoril. Praktikum viiakse läbi soovitavalt rühmaõppena. Rühma maksimumsuurus on 12 õpilast. 

Aine üldeesmärgid - Luua eeldused arusaamise kujunemiseks, et lihtsam juhtida ohutult ja teiste liiklejatega arvestavalt kui võtta midagi ette äkkolukorras ohutuse taastamiseks. Näidata, et
 blokeeritud rattaga auto ei ole juhitav;
 peatamisteekonna pikkus sõltub sõidukiirusest ja teekatte iseärasustest;
 sõidukit ei saa hetkega seisma jätta ja seepärast tuleb sõites enda ümber hoida
piisavalt ruumi;
 kui ruumi on vähe, tuleb vähendada kiirust;
 juhi võimalused tegutseda äkkolukorras on vähesed. 

Õpiväljundid - Pärast koolitust õpilane:
1. Testudo autokoolis aine läbimisel
 teab kui palju kulub aega ja ruumi, et sõiduk peatada;
 mõistab, et väiksemgi sõidukiiruse suurendamine või vähendamine mõjutab oluliselt juhi võimalusi sõiduk peatada;
 mõistab, et libedal teel on pidurdusteekond palju pikem kui kuival asfaldil;
 mõistab, et sõltuvalt ilmaoludest ja teekatete erinevusest on pidurdusteekonna pikkus erinev;
 omab suuremat motivatsiooni sõita oludele vastava sõidukiirusega ning õige piki- ja külgvahega.
2. Kui praktikumi läbiviijaks on Aide autokool või OÜ Autosõit vm käesoleva koolituse läbiviimise õiguslikku alust omav koolitaja, siis vastavalt praktikumi läbiviija kinnitatud õppekava ainekaardile „Libedasõidu riskivältimise praktikum“ , mis on esitatud Maanteeametile 

Õppimise korralduslikud alused
1. Testudo autokoolis aine läbimisel:
 Praktikum viiakse läbi libedasõidu õppeväljakul, turvahallis ja/või selleks kohandatud simulaatoril.
 Praktikum viiakse läbi rühmaõppena.
2. Kui praktikumi läbiviijaks on Aide autokool või OÜ Autosõit vm käesoleva koolituse läbiviimise õiguslikku alust omav koolitaja, siis vastavalt praktikumi läbiviija kinnitatud õppekavale, mis on esitatud Maanteeametile 

Tegevused ja meetodid õpiväljundite saavutamiseks
1. Kui Testudo autokool viib läbi koolituse, siis praktikumi käigus näitlikustatakse õpilastele, millised on juhi võimalused äkkolukorras tegutseda sõltuvalt sõiduki sõidukiirusest ja tehnilisest seisundist, juhi oskusest pidurdada, reageerimiskiirusest, teeoludest jms.
2. Kui praktikumi läbiviijaks on Aide autokool või OÜ Autosõit vm käesoleva koolituse läbiviimise õiguslikku alust omav koolitaja, siis vastavalt praktikumi läbiviija kinnitatud õppekava ainekaardile „Libedasõidu riskivältimise praktikum“ , mis on esitatud Maanteeametile 

Sõiduõpe
LS 1 Keskkonda säästva, riske vältiva ja teisi liiklejaid arvestava sõiduviisi süvendamine
Koht õppekavas - Aine kuulub õppekava lõppastme koolituse sõiduõppesse.
Kohustuslike sõidutundide arv - 1 sõidutund, kuid mitte vähem kui on vaja aine õpiväljundite saavutamiseks.
Aine läbimise eeltingimused - Läbitud algastme koolitus . Läbitud Pimeda aja sõiduki juhtimine koolitus. 

Aine lühikirjeldus - Õpilane ja õpetaja otsivad koostöös võimalusi süvendada keskkonda säästvat, riske vältivat ja teisi liiklejaid arvestavat sõiduviisi. Aine koosneb sõidu hindamise, tagasiside ning keskkonda säästva, riskevältiva ja teisi liiklejaid arvestava sõiduviisi süvendamise etapist. Sõiduõppe erinevatel etappidel (vähemalt 1. ja 3. etapil) mõõdetakse keskmist kütuse kulu, sõiduks kulunud aega ja keskmist kiirust. Kui õpilasel on võimalus ja soov, siis sõidutund viiakse läbi õpilase autoga ja oma vastutusel. Kui õpilase autol ei ole seadmeid, mille abil mõõta keskmist kütuse kulu, sõiduks kulunud aega ja keskmist kiirust, viiakse sõidutund läbi autokooli autoga 

Aine üldeesmärgid - Luua eeldused keskkonda säästva, riske vältiva ja teisi liiklejaid arvestava sõiduviisi süvenemiseks ja realistlikku arusaamise kujunemiseks isiklikest, sõiduki juhtimisega seotud käitumisharjumustest. 

Õpiväljundid - Pärast koolitust õpilane:
 omab realistlikku arusaama isiklikest, sõiduki juhtimisega seotud käitumisharjumustest;
 on rohkem motiveeritud sõitma keskkonda säästvalt, riske vältivalt ja teisi liiklejaid arvestavalt 

Õppimise korralduslikud alused - Aine jaguneb järgmisteks alateemadeks:
 autoga sõitmisel keskmist kütusekulu mõjutavad tegevused;
 autoga sõitmisel sõitmiseks kuluva aja ja keskmise kiiruse omavaheline seos. 

LS 2 Libedasõidu riskivältimise harjutuste sooritamine.
Koht õppekavas - Aine kuulub õppekava lõppastme koolituse sõiduõppesse.
Kohustuslike sõidutundide arv - 1 sõidutund.
Aine läbimise eeltingimused - Läbitud algastme koolitus. Läbitud Pimeda aja sõiduki juhtimine koolitus. 

Aine lühikirjeldus - Sõidutunnid viiakse läbi libedasõidu õppeväljakul vahetult peale lõppastme koolituse teooriaõppe „Libedasõidu riskivältimise praktikum“ läbimist.
Analüüsitakse:
 peatamisteekonna sõltuvust sõidukiirusest, juhi oskustest, sõiduki iseärasustest, pidurdamise viisist, teekatteiseärasustest jms;
 mida tuleb arvestada oludele vastava sõidukiiruse valikul;
 kui suurt piki- ja külgvahet tuleb hoida. 

Aine üldeesmärgid  - Luua eeldused:
 oma võimete/oskuste ja toimetuleku võimaluste hindamiseks äkkolukorras käitumiseks;
 mõistmaks, et juhi võimalused äkkolukorras midagi ette võtta ohutuse taastamiseks on piiratud;
 motivatsiooni suurenemiseks juhtida sõidukit keskkonda säästvalt, riske vältivalt ja teisi liiklejaid arvestavalt. 

Õpiväljundid - Pärast koolitust õpilane:
 omab realistlikku arusaama isiklikest, äkkolukorras toimetulekuks vajalikest oskustest ja võimalustest;
 oskab äkkpidurdada;
 teab kuidas kasutada takistusest ümberpõikamiseks vajalikke tehnikaid;
 mõistab, et juhi võimalused äkkolukorras midagi ette võtta ohutuse taastamiseks on piiratud;
 on rohkem motiveeritud sõitma keskkonda säästvalt, riske vältivalt ja teisi liiklejaid arvestavalt. 

Õppimise korralduslikud alused - Sõidutunnid viiakse läbi libedasõidu õppeväljakul vahetult peale lõppastme koolituse teooriaõppe „Libedasõidu riskivältimise praktikum“ läbimist.
1. Aine jaguneb alateemadeks:
 äkkpidurdamine;
 takistusest ümber põikamine.
2. Kui sõidutunni läbiviijaks on Aide autokool või OÜ Autosõit vm käesoleva koolituse läbiviimise õiguslikku alust omav koolitaja, siis vastavalt praktikumi läbiviija kinnitatud õppekavale, mis on esitatud Maanteeametile.
Tegevused ja meetodid õpiväljundite saavutamiseks
Testudo autokooli poolt laine läbiviimisel harjutatakse:
 äkkpidurdamist;
 takistusest ümber põikamist.
Kui sõidutunni läbiviijaks on Aide autokool või OÜ Autosõit vm käesoleva koolituse läbiviimise õiguslikku alust omav koolitaja, siis vastavalt praktikumi läbiviija kinnitatud õppekava ainekaardile „Libedasõidu riskivältimise harjutuste sooritamine.“ , mis on esitatud Maanteeametile.

b-kategooria-õppekava-järg, Autokool autokoolid autosõit B-kategooria juhiluba juhiload algaste e-õpe lõppaste lõppastme koolitus lisasõit libedasõit pimeda ajal sõitmine mootorratta esmaabikoolitus täiendõpe A-kategooria AM-kategooria BE-kategooria haagis mopeed mopeedijuhtide koolitus autokool Tallinnas jalgratturite koolitus driving school B-category teooriaeksam sõidueksam sõidutund õppesõit automaatkäigukast Toyota Corolla driving lessons theory A-category, b-kategooria-õppekava-järg
 
Kodulehe valmistamine: Amelia IT Partner
 
Testudo autokool
Kesklinnas Tallinnas
Pärnu mnt 41a (sissepääs sisehoovis)
Telefon: +372 51 10164
info@autokooltestudo.ee


 
Sõiduauto (B-kategooria)
Algastme libedasõidu koolitus
Pimeda aja koolitus
Lõppastme koolitus
Esmaabikoolitus
Mootorratas (A-kategooria)
Sõiduauto + haagis (BE-kategooria)
A-, B- ja BE-kategooria kursused vaegkuuljatele ja kurtidele
Jalgratturite koolitus
Lisaõppesõit
Õppekavad