Autokool Testudo | Sõiduõpe, sõidutunnid | Autokool Tallinnas
EST RUS ENG
KOOLITUSKALENDER
Jaanuar 2020
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Koolitused
Sõiduauto (B-kategooria)
Algastme libedasõidu koolitus
Pimeda aja koolitus
Lõppastme koolitus
Esmaabikoolitus
Mootorratas (A-kategooria)
Sõiduauto + haagis (BE-kategooria)
A-, B- ja BE-kategooria kursused vaegkuuljatele ja kurtidele
Jalgratturite koolitus
Lisaõppesõit
Õppekavad
B kategooria õppekava järg
SISENE INTERNETIKOOLI
ÕPILASTE RUBRIIK
Jäta kasutaja meelde:
 

TESTUDO AUTOKOOL
B-KATEGOORIA JA B1-ALAMKATEGOORIA MOOTORSÕIDUKI JUHI ETTEVALMISTAMISE ÕPPEKAVA
Kinnitatud 01.08.2016. a,Tallinnas


Sissejuhatus
1. Testudo OÜ autokooli Õppekavaga (edaspidi Õppekava) kehtestatakse B-kategooria ja B1-alamkategooria mootorsõidukijuhi (edaspidi juht või õpilane) ettevalmistamine Testudo autokoolis (edaspidi Koolitaja), milles sisalduvad nõuded liiklusalasele teadmisele, oskusele ja käitumisele.

2. Õppekavaga määratakse B-kategooria ja B1-alamakategooria mootorsõiduki juhi ettevalmistamiseks vajalikud õppeained, nende mahud ja õpiväljundid.

Õppekava eesmärgid
1. Juhi ettevalmistamine annab õpilasele teadmised, oskused ja hoiakud liikluses käitumiseks, mis vastavad taotletava kategooria mootorsõiduki juhile kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele.

2. Juhi ettevalmistamise eesmärgiks on luua eeldused:
1) vastutustundliku juhi liikluskäitumise kujunemiseks;
2) juhi ohutu, iseseisva, teisi liiklejaid arvestava ja keskkonda säästva käitumise kujunemisele.

Õppetöö korralduslikud alused
1. Juhi esmaõppekoolitus jaguneb:
a. algastme koolitus;
b. esmaabikoolitus (vastavalt Liiklusseaduse §100 lg 7);
c. algastme koolituse libedasõidu koolitus;
d. pimeda ajal sõiduki juhtimise koolitus;
e. lõppastme koolitus.

2. Juhi ettevalmistamine toimub esmaõppe korras liiklusteooriaõppe ja õppesõitude vormis vastavalt käesolevale Õppekavale.

3. Koolituskursuse pikkus on algastmes vähemalt 6 nädalat.

4. Koolituskursuse pikkus on lõppastmes vähemalt 1 päev.

5. Auditoorse teooriatunni kestus on 45 minutit.

6. Sõidutunni kestus on 45 minutit.

Õppetöö korralduslikud alused
1. Teoorialoengud viiakse läbi auditoorse õppe vormis või auditoorse ja elektroonilise õpete kombineeritud vormis (edaspidi kombineeritud õpe).
2. Juhi esmaõppe algaste on ülesehitatud moodulipõhiselt. Moodul on õppekava sisuline liigitus, mis koondab õppeained läbi ainekaartide ühtseks eesmärgistatuks õppekogumiks.
3. Liiklusteooria- ja sõidutundide ülesehitus ja vahelduvus tagavad õppekavas ettenähtud teadmiste ja oskuste omandamise ning õpilase ettevalmistamise vastavalt juhi liiklusalastele kvalifikatsiooninõuetele.
4. Õppeained jagunevad alateemadeks, mis on toodud ainekaartides.
5. Auditoorne ja elektrooniline õppevorm omavad ühesugust temaatikat ja moodulipõhist ülesehitust.
6. Algastme esmaõpe jaguneb teooria- ja sõiduõppe mooduliteks 1–3.
7. Algastme esmaõppe läbiviimisel peab iga järgmise mooduli õpetamiseks olema saavutatud eelneva mooduli õpiväljundid.
8. Auditoorse õppetöö vähimad õppetundide mahud on toodud käesoleva Õppekava õppetööd kirjeldavas tabelis ja ainekaartides.
9. Kombineeritud õppevormi korral on igas moodulis kaks kontakttundi.
10. Koolitaja kasutab täiendavalt auditoorsele õppele iseseisvat õpet, mida ei arvestata vähimate õppemahtude hulka.

Tegevused ja meetodid õpiväljundite saavutamiseks
1. Õpetaja tutvustab õpilastele aine lühikirjelduses toodut ja selle seotust õigusaktidega.
2. Aine näitlikustamiseks kasutatakse pilte, skeeme, videoklippe jm. Aine õpiväljundite saavutamiseks kasutatakse teooriatundides arutelusid ja grupitööd.
3. Sõiduõppel harjutatakse sõidutunni ainekaardi lühikirjelduses toodut.
4. Õpilast suunatakse võtma vastutust oma õpingute eest. Õpetaja suunamisel jõuab õpilane ise õigete järelduste ja otsusteni.
5. Õpilast suunatakse leidma lahendusi, kuidas ainega seotud õpiväljundeid saavutada. Õpetaja poolt esitatud küsimuste abil suunatakse õpilast tegema ise järeldusi ja otsuseid.

Hindamismeetodid (õpiväljundite saavutamise kontrollimine)
1. Hindamismeetodid teooriaõppes:
a. suuline küsitlus;
b. probleemülesannete lahendamine;
c. kirjalik test;
d. iga mooduli lõppedes vahearvestus;
e. teooriakursuse lõppedes kooli teooriaeksam.
2. Hindamismeetodid kombineeritud teooriaõppes:
a. iga teooriaõppe aine lõppedes test e-koolis;
b. iga moodul lõppedes vahearvestus.

3. Hindamismeetodid sõiduõppes:
a. Sõidutunni lõppedes õpilase enesehinnang.
b. Aine lõppedes õpetaja hinnang õpilase tegevusele ainekaardis toodud õpiväljundite saavutamisel.

Hindamiskriteeriumid
1. Teooriaõpe:
a. Auditoorse teooriaõppe kirjaliku testi või vahearvestuse sooritamiseks vajalik õigete vastuste arv minimaalselt 90%.
b. Kombineeritud õppevormi korral e-koolis elektroonilise testi ja koolitaja juures vahearvestuse sooritamiseks vajalik õigete vastuste arv minimaalselt 90%.
c. Teooriaeksami sooritamiseks vajalik õigete vastuste arv minimaalselt 90%.

2. Algastme sõiduõpe:
a. Õpetaja ja õpilase hinnangud õpilase sõidutunniga seonduva aine õpiväljundite saavutamisest, langevad kokku.
b. Pärast õpetaja positiivse hinnangu andmist õpilase ettevalmistuse tasemele, mis lubab tal alustada sõiduõpet teeliikluses, teeb õpetaja õpilase õpingukaardile sellekohase märke.
c. Järgmisesse moodulisse pääsemise eeldus – õpilane on suuteline sõitma iseseisvalt tasemel , mis võimaldavad tal jätkata sõidu õppimist järgneva mooduli ainetes st eelneva mooduli ainekaartidel olevad õpiväljundid on saavutatud.
d. Kolmanda mooduli õpiväljundeid loetakse saavutatuks, kui õpilane oskab liikluses käituda vastutustundlikult, ohutult, teisi liiklejaid arvestavalt ja keskkonda säästvalt st kolmanda mooduli ainekaartidel olevad õpiväljundid on saavutatud.
e. Sõidueksam toimub õpilase ja õpetaja kokkuleppel. Eksam loetakse sooritatuks, kui sõiduki iseseisval juhtimisel õpilase oskused vastavad mootorsõidukijuhi kvalifikatsiooninõuetele. Eksamil määratakse eksamimarsruut õpetaja poolt.

3. Lõppastme teooriaõpe:
a. Rühmatöö ja arutelud.

4. Lõppastme sõiduõpe
a. Õpilane osales sõidutunnis, mille käigus omandas täiendavaid teadmiseid ja oskuseid keskkonda säästvast sõiduviisist. Pärast koolitus õpilane omab motivatsiooni sõita riske vältivalt ja teisi liiklejaid arvestavalt. Õpilane oskab äkkpidurdada ja teab, milliseid ümberpõikamiseks vajalikke tehnikaid kasutada takistusest möödumisel.

Õppeainete läbimise ajaline plaan
1. Algastme koolituskursuse pikkus on vähemalt 6 nädalat;
2. Lõppastme koolituskursuse pikkus on vähemalt 1 päev.

Õppeaine mahud
1. Õppeainete mahud auditoorsel õppel on toodud käesoleva Õppekava tabelites ja libedasõidu riskivältimise teooriaõppe tund toimub praktikumi vormis.
2. Õppeainete miinimum mahud kombineeritud õppel:
a. teooriaõppe iga mooduli läbimisel 2 kontakttundi;
b. õppesõidul 23 sõidutundi.
3. Lõppastme koolitus kombineeritud õppel:
a. teooriaõpe kombineeritud õppel 1 teooriatund auditoorse õppena;
b. õppesõidul 2 sõidutundi.

Iseseisva töö sisu:
1. liiklusalase seadusandluse läbitöötamine;
2. liiklustestide lahendamine;
3. e-koolis olevate õppematerjalide läbitöötamine;
4. liiklusülesannete lahendamine e-koolis.

Kohustusliku kirjanduse loetelu
Liiklusseadus, Liikluskindlustuse seadus, mootorsõidukijuhi kvalifikatsiooninõuded.

Juhendaja roll
1. Juhendaja saab osaleda sõidutundides ning seejärel harjutada koos õpilasega õpitut kuni tasemeni, mis võimaldavad õpilasel jätkata sõidu õppimist raskemates liiklussituatsioonides.
2. Lisasõite juhendajaga ei arvestata kooli õppekavas ettenähtud sõidutundide läbimisena.

Juhi esmaõppe algastme pimeda aja koolitus
1. Juhi esmaõppe algastme pimeda aja koolituse õppematerjal jaguneb ühele teooritunnile praktikumi vormis ja ühele sõidutunnile.
2. Juhi esmaõppe algastme pimeda aja koolituse läbimise kohta teeb Koolitaja asjakohase sissekande määruse koolituskursuse tunnistusele.

ÕPPEKAVA TABEL
Algastme koolitus

 Teooriaõpe

 Tundide arv

 Sõiduõpe

 Tundide arv

 Moodul 1

 

 Moodul 1

 
Ülevaade õppetöö korraldusest ja eesmärkidest.

 1

 Juhi tööasend ja turvavarustus. 
 Iseseisvaks õppimiseks juhendamine.

 1

 Sõiduki käsitsemine. 
 Liiklus kui süsteem.

 4

  
 Ohutu liiklemise põhimõtted.

 1

  
 Teiste liiklejatega arvestamine.

 1

  
 Sõiduki turvalisus.

 1

  
 Inimene sõidukijuhina.

 1

  
 Kokku 1. moodul

 10

  
    

 Moodul 2

  Moodul 2 
Sõidu alustamine ja sõiduki asukoht sõites.

 3

Sõiduki juhtimine vähese liiklusega teedel. 
Sõidujärjekord sõites.

 3

Sõiduki juhtimine erinevates liiklussituatsioonides.  
Sõidu eripära, asulavälisel teel, kiirteel ja tunnelis.

 1

  
Sõiduki peatumine ja sõidu lõpetamine.

 2

  
Käitumine liiklusõnnetuse korral.

1

  
 Kokku 2.moodul

 10

 Kokku 1.ja 2.moodul

 16

    

 Moodul 3

 

 Moodul 3

 

Keskkonda säästev auto kasutamine. 

 1

Keskkonda säästev auto kasutamine.

 2

Sõidu planeerimine riski vältimise eesmärgil.

 1

Sõiduki juhtimine planeeritud teekonnal.

 2

Keskkonda säästev auto kasutamine.

 1

Möödasõit, möödumine ja ümberpõige.  

 1

Sõiduki juhtimine rasketes tee- ja ilmastikuoludes.  

 2

Algastme libedasõidu harjutuste sooritamine

 1

Peatamisteekonna pikkust mõjutavad tegurid ja riskide ennetamine

 2

  
 Kokku 3.moodul

 7

 Kokku 3.moodul

 6

 Kokku 1.2.ja 3.moodul

 27

 Kokku 1.2.ja 3.moodul

 22

    

 Esmaõppe algastme pimeda aja koolitus

 

Esmaõppe algastme pimeda aja koolitus

 
 Pimeda ajal sõiduki juhtimine

 1

 Pimeda ajal sõiduki juhtimine

 1

    
 Teooriaeksam

 1

  

 Kokku algastme koolituses

 29

 Kokku algastme koolituses

 23Lõppastme koolitus

Teooriaõpe

Sõiduõpe

Keskkonda säästev, ohutu ja teisi liiklejaid arvestav mõtteviis. Käitumine libedates teeoludes

                      3

Keskkonda säästva, riske vältiva ja teisi liiklejaid arvestava sõiduviisi süvendamine.

                       1

Libedasõidu riskivältimise praktikum.

1

Libedasõidu riskivältimise harjutuste sooritamine.

1

Kokku lõppastme koolituses

4

Kokku lõppastme koolituses

2ALGASTME KOOLITUSE AINEKAARDID 
MOODUL 1 

11 Ülevaade õppetöö korraldusest ja eesmärkidest
Koht õppekavas - Aine kuulub õppekava algastme koolituse teooriaõppe 1. moodulisse.
Aine maht auditoorse õppena - 1 kohustuslik tund.
Aine maht iseseisva tööna -1 tund. 
Aine läbimise eeltingimused -Puuduvad. 

Aine lühikirjeldus - Antakse ülevaade juhiloa saamise tingimustest ja korrast, juhikoolituse eesmärkidest ja juhi õppekavast, õppetöö korraldusest ja õppetööd reguleerivatest dokumentidest. Seatakse koolitusele ühised eesmärgid.
Aine üldeesmärgid -Luua eeldused ülevaate saamiseks juhiloa saamise tingimustest ja korrast, õppetöö korraldusest, sisust ja mahust.  Luua eeldused olukorrale, kus juhi ettevalmistamine Testudo autokooli õppekavaga seatud juhi koolituse eesmärgid ja õpilase juhilubade saamisega seonduv ning juhi koolitusega seotud eesmärgid langeksid võimalikult palju kokku. 

Õpiväljundid - Pärast koolitust õpilane:
 teab juhiloa saamise tingimusi ja korda;
 teab õppetöö korraldust;
 teab õppetööd reguleerivaid õigusakte ja dokumente;
 on omaks võtnud juhi ettevalmistamise Testudo autokooli õppekavaga seatud juhi koolituse eesmärgid. 

Õpetamise korralduslikud alused - Aine jaguneb alateemadeks:
 Juhiloa saamise tingimused ja kord;
 Õppetöö korraldus autokoolis;
 Õppetööd reguleerivad õigusaktid. 

12 Iseseisvaks õppimiseks juhendamine
Koht õppekavas Aine kuulub õppekava algastme koolituse teooriaõppe 1. moodulisse.
Aine maht auditoorsel õppel -1 kohustuslik tund.
Ainemaht iseseisval õppimisel
Vähemalt 1 tund.
Aine läbimise eeltingimused -Läbitakse pärast tundi ”Ülevaade õppetöö korraldusest ja eesmärkidest”. 

Aine lühikirjeldus
Lisaks kohustuslikele teooriatundidele ja sõidutundidele on kursuse raames palju iseseisvat tööd. Aine raames täpsustatakse iseseisva töö sisu ja mahtu. Aidatakse õpilasel koostada individuaalne õppeplaan – õppetöö ajaline jaotus, iseseisev töö, õppimine juhendajaga jms. Rõhutatakse õpilase aktiivset rolli õppetöös ja vajadust võtta vastutus oma õppimise eest. 

Aine üldeesmärgid
Luua eeldused vastutuse võtmiseks oma õppimise eest ja aidata õpilasel koostada individuaalne õppeplaan. 

Õpiväljundid -Pärast koolitust õpilane:
 on valmis vastutama oma õppimise eest;
 on koostanud individuaalse õppeplaani;
 teab kuidas autokool iseseisvat õppimist toetab ja kellelt vajadusel abi saab. 

Õpetamise korralduslikud alused -Aine jaguneb alateemadeks:
 iseseisva õppimise eesmärgid;
 Iseseisva õppimise võimalused;
 Iseseisva õppimise õppeplaani koostamine. 

13 Liiklus kui süsteem

Koht õppekavas - Aine kuulub õppekava algastme koolituse teooriaõppe 1. moodulisse.
Aine maht auditoorsel õppel - 4 tundi.
Aine maht iseseisval õppimisel - Vähemalt 8 tundi. 

Aine lühikirjeldus
Liiklus koosneb mitmest osast – tee, liikleja, sõiduk, seadusandlus – moodustades süsteemi. Süsteemi erinevad osad on vastasmõjus – muutused ühes kutsuvad esile ka muutused teistes. Antakse ülevaade olulisemast süsteemi erinevate osade kohta – terminind, liiklusalane seadusandlus, sõiduk, liikluskorraldusvahendid jms. 

Aine üldeesmärgid
Luua eeldused mõistmaks liiklust kui süsteemi. 

Õpiväljundid - Pärast koolitust õpilane:
 teab liiklussüsteemi erinevate osadega seotud terminoloogiat;
 teab liikluskorraldusega seotud põhimõtteid;
 mõistab liiklust kui süsteemi ja enda rolli selle süsteemi osana;
 teab liikluse positiivset ja negatiivset mõju inimese elule ja tervisele. 

Õpetamise korralduslikud alused - Aine jaguneb alateemadeks:
 liikluse osad;
 liiklusalane seadusandlus;
 Liiklusseadus ja selle osad;
 liikluskorraldus;
 liikluse mõju keskkonnale. 

14 Ohutu liiklemise põhimõtted
Koht õppekavas
Aine kuulub õppekava algastme koolituse teooriaõppe 1. moodulisse.
Aine maht auditoorsel õppel - 1 tund.
Aine maht iseseisval õppimisel - Vähemalt 5 tundi. 
Aine läbimise eeltingimused - Läbitud ained ” Ülevaade õppetöö korraldusest ja eesmärkidest” ja ” Iseseisvaks õppimiseks juhendamine”. 

Aine lühikirjeldus
Võimalikke ettetulevaid liiklusolukordi on väga palju ja neid ükshaaval selgeks õppida ei ole võimalik. Aine raames analüüsitakse tüüpilisemaid liiklusolukordi ja arutletakse millised on juhi võimalused tagada ohutus nendes olukordades. Sõnastatakse ühiselt ohutu liiklemise põhimõtted.
Omandatakse piki- ja külgvahe ning sõidukiiruse valikuga ja märguannete kasutamisega seotud reeglid. 

Aine üldeesmärgid
Luua eeldused isiklike ohutu liiklemise põhimõtete väljatöötamiseks. 

Õpiväljundid
Pärast koolitust õpilane:
 mõistab, et peamised ohutu liiklemise põhimõtted on õigete tähelepanekute tegemine, oludele vastava sõidukiiruse valik, õigeaegsed ja piisavad märguanded, ohutu piki- ja külgvahe hoidmine, liiklusreeglitest kinnipidamine ja teiste liiklejatega arvestamine;
 teab piki- ja külgvahe ning sõidukiiruse valikuga seotud reegleid;
 teab märguandeid ja nende kasutamisega seotud reegleid;
 on välja töötanud isiklikud ohutu liiklemise põhimõtted. 

Õpetamise korralduslikud alused - Aine jaguneb alateemadeks:
 ohutu liiklemise põhimõtted;
 tähelepanu suunamise tähtsus olulisele ohutu liiklemise seisukohast ;
 ohutu piki- ja külgvahe hoidmise tähtsus;
 sõidukiiruse valimine;
 liiklus- ja teeoludele vastava sõidukiiruse valiku tähtsus;
 juhi märguanded;
 lapse ohutust tagavad lisanõuded. 

15 Teiste liiklejatega arvestamine
Koht õppekavas - Aine kuulub õppekava algastme koolituse teooriaõppe 1. moodulisse.
Aine maht auditoorsel õppimisel - 1 tund.
Aine maht iseseisval õppimisel - Vähemalt 2 tundi.
Aine läbimise eeltingimused - Läbitud ained ” Ülevaade õppetöö korraldusest ja eesmärkidest” ja ” Iseseisvaks õppimiseks juhendamine”. 

Aine lühikirjeldus
Liiklejate käitumises on vanusest, kogemusest, kasutatavast sõidukist jms tulenevaid erisusi. Neid erisusi teades oskab juht teiste liiklejatega paremini arvestada. Ühe liikleja poolt tehtud viga ei vii vältimatult õnnetuseni kui teine pool teab mida ette võtta õnnetuse ärahoidmiseks. Arutletakse selle üle, milliseid liiklejate rühmi on, millised on nende käitumise eripärad ja kuidas iga liikleja saab neid eripärasid teades ohutuse tagada. 

Aine üldeesmärgid
Luua eeldused teiste liiklejatega arevestava käitumise kujunemiseks. 

Õpiväljundid
Pärast koolitust õpilane:
 teab, et liikluses osaleb erinevaid liiklejate rühmi;
 teab erinevate liiklejate rühmade käitumise eripärasid;
 teab erinevate liiklejarühmade ja sõidukiliikidega (nt vähem kaitstud liiklejate, suurte sõidukite, eritalituse sõidukite jt) seotud ohtu suurendavaid tegureid;
 omab valmidust liikluses ohutuse tagamiseks arvestama eripäradega, mis on seotud erinevate liiklejarühmade ja sõidukiliikidega;
 mõistab teiste liiklejatega ja sõitjatega arvestamise tähtsust;
 on motiveeritud arvestama teiste liiklejate ja sõitjatega, eelkõige vähem kaitstud liiklejatega ja tagama oma käitumisega nende ohutuse. 

Õpetamise korralduslikud alused
Aine jaguneb alateemadeks:
 erinevad liiklejarühmad ja sõidukiliigid;
 liiklejate käitumiste eripärad;
 liiklejate käitumist mõjutavad tegurid;
 teiste liiklejatega ja sõitjatega arvestamine;
 vähem kaitstud liiklejate, suurte sõidukite, eritalituse sõidukitega seotud ohtu suurendavad tegurid;
 juhi kohustused jalakäija, tasakaaluliikuri juhi ja jalgratturi ohutuse tagamisel.

16 Sõiduki turvalisus
Koht õppekavas - Aine kuulub õppekava algastme koolituse teooriaõppe 1. moodulisse.
Aine maht auditoorsel õppimisel - 1 tund.
Aine maht iseseisval õppimisel - Vähemalt 2 tundi.
Aine läbimise eeltingimused - Läbitud ained ” Ülevaade õppetöö korraldusest ja eesmärkidest” ja ” Iseseisvaks õppimiseks juhendamine”. Turvahalli külastus võib toimuda algastme koolituse jooksul. 

Aine lühikirjeldus
Autotööstus areneb väga kiiresti. Sõidukite tootjad pööravad järjest suuremat rõhku sõidukite turvalisusele. Tehnikasaavutusi saavad juht ja sõitjad enda ohutuse suurendamiseks kasutada teades sõidukis oleva turvavarustuse tööpõhimõtet ning kuidas turvavarustust õigesti kasutada. Kõige parem on turvavarustuse õige kasutamise vajadust selgitada külastades turvahalli. 

Aine üldeesmärgid
Luua eeldused turvavarustuse õigeks kasutamiseks vajalike teadmiste ja oskuste kujunemiseks ja motivatsiooni suurenemiseks kasutada turvavarustust. 

Õpiväljundid
Pärast koolitust õpilane:
 mõistab auto kasutaja juhendiga tutvumise olulisust;
 teab peamisi tänapäeva sõidukites kasutuses olevaid aktiivse ja passiivse turvalisuse elemente ja nende tööpõhimõtet (turvavöö kinnitamine ja istumisasendi reguleerimine, kaassõitja turvavarustuse kinnitamine, pagasi õige paigutus ja kinnitamine);
 teab turvavarustuse vale kasutamisega või mittekasutamisega seotud ohte ja on enam motiveeritud turvvarustust kasutama;
 teab nõudeid sõitjate ja veoste veole ja turvavarustuse kasutamisele;
 teab sõidukist väljumisel ja sellesse sisenemisel vajalikke ettevaatusabinõusid;
 teab nõudeid kasutatava mootorsõiduki tehnoseisundile;
 teab keskkonnaga seonduvaid nõudeid sõiduki kasutamisel;
 teab kasutatava sõiduki lisa- ja mugavusseadmete mõju liiklusohutusele ja sõiduki juhitavusele. 

Õpetamise korralduslikud alused
Aine jaguneb alateemadeks:
 aktiivne ja passiivne turvalisus;
 auto turvavarustus ning tööpõhimõtted;
 auto turvavarustuse kasutamise vajalikkus;
 sõitjate ja veose vedu;
 sõidukist väljumisel ja sisenemisel vajalikud ettevaatusabinõud;
 nõuded mootorsõiduki tehnoseisundile;
 keskkonnaga seostud nõuded sõiduki kasutamisel;
 sõiduki lisa- ja mugavusseadmete mõju liiklusohutusele ja sõiduki juhitavusele;
 juhi üldkohustused. 

17 Inimene sõidukijuhina
Koht õppekavas Aine kuulub õppekava algastme koolituse teooriaõppe 1. moodulisse.
Aine maht auditoorsel õppel -1 tund.
Aine maht iseseisval õppimisel -Vähemalt 3 tundi.
Aine läbimise eeltingimused -Läbitud ained ” Ülevaade õppetöö korraldusest ja eesmärkidest” ja ” Iseseisvaks õppimiseks juhendamine”. 

Aine lühikirjeldus - Inimestena oleme erinevad. Erinevused võivad olla tingitud kaasasündinud teguritest (sugu, isiksuse omadused, impulsiivsus, kognitiivsed funktsioonid), elu jooksul välja kujunevatest teguritest (vanus, kogemused, hoiakud, väärtused, motiivid, iseloom jms) ning kiiresti muutuvatest asjaoludest (väsimus, tervislik seisund, emotsioonid, joove jms). Arutletakse selle üle, kuidas nendest teguritest tulenevat negatiivsed mõju juhi käitumisele saab vältida. 

Aine üldeesmärgid
Luua eeldused mõistmaks erineva liikluskäitumise põhjuseid, saada teadlikuks enda isikuga seotud liikluskäitumist mõjutavatest tugevatest ja nõrkadest külgedest. Luua eeldused strateegiate väljatöötamiseks neid kahjulikke mõjusid vähendada. 

Õpiväljundid - Pärast koolitust õpilane:
 teab inimeste erineva liikluskäitumise põhjuseid;
 teab kuidas sõidu motiivid, sõiduteekonna ja aja planeerimine, sotsiaalne surve, juhi seisund ja teadlikus enda juhtimisvõimest (sealhulgas liigne enesekindlus, oma võimekuse tõestamise soov) mõjutavad juhi käitumist;
 teab enda isiksuseomadustest, hoiakutest ja elustiilist tulenevaid võimalikke riske liikluskäitumisele;
 on enda jaoks välja töötanud strateegiad isiksusega ja tervisliku seisundiga seotud liikluskäitumist mõjutavatest asjaoludest tulenevate kahjulike mõjude vältimiseks;
 on rohkem motiveeritud väärtustama ohutust ja keskkonna säästlikkust, elu üldistes eesmärkides ja käitumises. 

Õpetamise korralduslikud alused - Teema jaguneb alateemadeks:
 isikuomadused (püsivad, muutuvad kiiresti muutuvad);
 juhi hoiakud ja elustiil;
 erinevad liikluskäitumised ja nende põhjused;
 sõidu motiiv, sõiduteekonna ja aja planeerimine;
 juhi käitumist mõjutavad tegurid ( juhi seisund, teadlikus enda juhtimisvõimest)
Soovituslik kirjandus
Abraham H. Moslow. Motivatsioon ja Isiksus. Tallinn: Mantra Kirjastus 

Teooriaõpe MOODUL 2
21 Sõidu alustamine ja sõiduki asukoht sõites
Koht õppekavas - Aine kuulub õppekava algastme koolituse teooriaõppe 2. moodulisse. 
Aine maht auditoorsel õppel -3 tundi.
Aine maht iseseisval õppimisel -Vähemalt 2 tundi. Iseseisva töö tulemusi kontrollib õpetaja järgmises teoorialoengus.
Aine läbimise eeltingimused -Läbitud teooriaõppe 1. moodul. 

Aine lühikirjeldus - Üheks ohutu liiklemise eelduseks on valida teel otse sõites ja manöövri sooritamisel õige asukoht. Omandatakse sõidu alustamise ja sõiduki asukoha valikuga seonduvad reeglid. Arutletakse, kuidas tagada sõidu alustamisel ohutus, milliseid ettevalmistusi tuleb sõiduks teha, millised on tee erinevad osad ja nende otstarbed; mille järgi ära tunda eraldi rada ühissõidukile, kergliiklejatele jms; kui sõiduradasid on mitu, siis milline rada valida; kuidas saab juht õige paiknemisega teel riske vältida. Analüüsitakse sõiduki asukohaga sõites seotud liiklusõnnetuste tekke põhjuseid ja kuidas neid oleks saanud ära hoida. 

Aine üldeesmärgid - Luua eeldused sõitmisel õige asukoha valikuks vajalike teadmiste kujunemiseks ja motivatsiooni suurenemiseks sõidu planeerimisega riske vältida ning keskkonda säästa. 

Õpiväljundid - Pärast koolitust õpilane:
 teab kuidas sõitu ohutult alustada;
 teab tee erinevaid osi ja nende otstarvet;
 teab sõiduki asukoha valikuga seotud reegleid;
 teab kuidas valida asukohta teel riski vältimise ja keskkonna säästmise eesmärgil;
 on rohkem motiveeritud oma sõitu riski vältimise ja keskkonna säästmise eesmärgil planeerima. 

Õpetamise korralduslikud alused - Teema jaguneb alateemadeks:
 sõidu alustamine;
 sõiduki asukoht sõites;
 tee elemendid, tee osad;
 juhi kohustused ühissõidukiraja kasutamisel ja ühissõidukile eesõiguse andmisel;
 sõiduraja ja -rea vahetamine;
 pöörded;
 tagurdamine ja tagasipööre;
 teemärgised;
 keskkonnakaitsenõuded.

22 Sõidujärjekord sõites
Koht õppekavas -Aine kuulub õppekava algastme koolituse teooriaõppe 2. moodulisse.
Aine maht auditoorsel õppel -3 tundi.
Aine maht iseseisval õppimisel -Vähemalt 2 tundi. Iseseisva töö tulemusi kontrollib õpetaja järgmises teoorialoengus.
Aine läbimise eeltingimused -Läbitud teooriaõppe 1. moodul. 

Aine lühikirjeldus - Üheks ohutu liiklemise eelduseks on õige sõidujärjekorra määramine teede lõikumisalade ja teega külgnevate alade ületamisel. Omandatakse teede ristumis- ja lõikumisaladel ning raudteeülesõidukohtadel ja õuelade, parklate, jalgrattateede, teega külgnevate alade, raudtee, trammitee jms ületamisel sõidujärjekorra määramisega seotud reeglid. Analüüsitakse teede ristumis- ja lõikumisaladel ja teega külgnevate aladel ning raudteeülesõidukohtadel sõiduga seotud liiklusõnnetuste tekke põhjuseid ja kuidas neid oleks saanud ära hoida. 
Aine üldeesmärgid - Luua eeldused ristmike ja teega külgnevate alade ületamisel õige sõidujärjekorra määramiseks vajalike teadmiste kujunemiseks ja motivatsiooni suurenemiseks ristmikel sõites võimalikke ohte vältida. 
Õpiväljundid - Pärast koolitust õpilane:
 oskab rakendada probleemülesannete lahendamisel teede ristumis- ja lõikumisaladel ja teega külgnevate aladel ning raudteeülesõidukohtadel sõidujärjekorra määramisega seotud liiklusreegleid;
 omab ülevaadet teede lõikumisalade ning raudteeülesõidukoha ületamisega seotud riskidest ja nende vältimise võimalustest;
 on rohkem motiveeritud teede lõikumisalade ja teega külgnevate alade ning raudteeülesõidukoha ületamisega seotud võimalikke ohte vältima. 
Õpetamise korralduslikud alused - Teema jaguneb alateemadeks:
 ristmiku ületamise nõuded;
 tee andmise üldised kohustused;
 tee andmise kavatsusest märku andmine;
 sõitmine reguleerimata ristmikul;
 sõitmine reguleeritud ristmikul;
 raudtee ületamine ja ületamise piirangud;
 liikleja kohustused raudtee ületamisel.

23 Sõidu eripära asulavälisel teel, kiirteel ja tunnelis
Koht õppekavas - Aine kuulub õppekava algastme koolituse teooriaõppe 2. moodulisse.
Aine maht auditoorsel õppel - 1 tund.
Aine maht iseseisval õppimisel - Vähemalt 1 tund. Iseseisva töö tulemusi kontrollib õpetaja järgmises teoorialoengus.
Aine läbimise eeltingimused - Läbitud teooriaõppe 1. moodul. 

Aine lühikirjeldus - Omandatakse asulavälisel teel, kiirteel ja tunnelis sõiduki juhtimisega seonduvad reeglid. Asulavälisel teel ja kiirteel sõiduki juhtimine erineb asulas sõidust peamiselt sõidukiiruse poolest. Suurema sõidukiirusega kaasneb oht õnnetuse korral rohkem viga saada; midagi olulist võib tähele panemata jääda; kui ohtu märgatakse, siis on vähem aega õige otsuse vastuvõtmiseks ja tegutsemiseks. Lubatud sõidukiirust ületatakse siin ka rohkem - sõit tundub ohutum, sõidukiiruse hüpnoos jms. Kuid ka väljaspool asulat ja kiirteel saab ohutult sõita – valides oludele vastava sõidukiiruse ja hoides enda ümber tegutsemiseks piisavalt ruumi. Analüüsitakse asulavälisel teel, kiirteel ja tunnelis sõiduki juhtimisega seotud liiklusõnnetuste tekke põhjuseid ja kuidas oleks saanud neid ära hoida. 
Aine üldeesmärgid  - Luua eeldused asulavälisel teel, kiirteel ja tunnelis sõiduki juhtimiseks ja ohtude vältimiseks vajalike teadmiste kujunemiseks. Luua eeldused motivatsiooni suurenemiseks järgida ka asulavälisel teel ja kiirteel sõites sõidukiirusele kehtestatud piiranguid ning hoida ohutut piki- ja külgvahet. 
Õpiväljundid - Pärast koolitust õpilane:
 teab asulavälisel teel, kiirteel ja tunnelis sõiduki juhtimisega seotud reegleid;
 teab sõiduki juhtimise eripära asulavälisel teel ja kiirteel võrreldes sõiduki juhtimisega asulas;
 omab ülevaadet asulavälisel teel, kiirteel ja tunnelis sõiduki juhtimisega seotud riskidest ja nende vältimise võimalustest;
 on rohkem motiveeritud järgima asulavälisel teel ja kiirteel sõidukit juhtides sõidukiirusele kehtestatud piiranguid ning hoidma ohutut piki- ja külgvahet. 
Õpetamise korralduslikud alused - Teema jaguneb alateemadeks:
 liiklus asulavälisel teel;
 liiklus kiirteel;
 sõit tunnelis;
 sõidukiirus;
 piki- ja külgvahe.

24 Sõiduki peatamine ja sõidu lõpetamine
Koht õppekavas - Aine kuulub õppekava algastme koolituse teooriaõppe 2. moodulisse.
Aine maht auditoorsel õppel - 2 tundi.
Aine maht iseseisval õppimisel - Vähemalt 2 tundi. Iseseisva töö tulemusi kontrollib õpetaja järgmises teoorialoengus.
Aine läbimise eeltingimused - Läbitud teooriaõppe 1. moodul. 

Aine lühikirjeldus - Peatumine ja parkimine ning hädapeatamine peavad toimuma selliselt, et muud liiklust ei takistata. Omandatakse peatumise ja parkimise ning hädapeatumisega seotud reeglid. Lahendatakse peatumise ja parkimisega ning hädapeatamisega seotud probleemülesandeid. Analüüsitakse peatumise ja parkimise ning hädapeatamisega seotud liiklusõnnetuste tekke põhjuseid ja kuidas neid ära hoida. 
Aine üldeesmärgid - Luua eeldused peatumiseks ja parkimiseks ning hädapeatamiseks vajalike teadmiste kujunemiseks ning motivatsiooni suurendamiseks peatumise ja parkimisega ning hädapeatamisega seotud reeglite järgimiseks. 
Õpiväljundid - Pärast koolitust õpilane:
 teab ja oskab probleemülesandeid lahendades kasutada parkimise ja peatumisega ning hädapeatamisega seotud liiklusreegleid;
 teab kuidas parklas ja parkimismajas ohutult ja teisi liiklejaid arvestavalt käituda;
 on rohkem motiveeritud peatumise ja parkimisega ning hädapeatamisega seotud reegleid järgima.
 teab kuidas väljaspool asulat peatuda ja parkida. 
Õpetamise korralduslikud alused - Teema jaguneb alateemadeks:
 juhi märguanded;
 sõiduki peatamine ja parkimine;
 sõiduki peatamise- ja parkimiskeeld;
 sõitja liiklusreeglid;
 hädapeatamine: 

25 Käitumine liiklusõnnetuse korral
Koht õppekavas - Aine kuulub õppekava algastme koolituse teooriaõppe 2. moodulisse.
Aine maht auditoorsel õppel - 1 tund.
Aine maht iseseisval õppimisel - Vähemalt 5 tundi. Iseseisva töö tulemusi kontrollib õpetaja järgmises teoorialoengus.
Aine läbimise eeltingimused - Ei ole
Aine lühikirjeldus - Liiklusõnnetus on riskiolukord, kuhu ükski juht ei taha sattuda. Kui aga liiklusõnnetus siiski juhtub, eeldab see juhilt kindlate reeglite järgi käitumist. Omandatakse liiklusõnnetuse korral käitumisega seotud reeglid. Lahendatakse liiklusõnnetuse korral käitumisega seotud probleemülesandeid. Analüüsitakse liiklusõnnetuse korral vale käitumise tagajärgi ohutuse ja liikluskindlustusseaduse seisukohast.
Aine üldeesmärgid - Luua eeldused liiklusõnnetuse korral õige ja ohutu käitumise jaoks vajalike teadmiste kujunemiseks.
Õpiväljundid - Pärast koolitust õpilane:
 teab kuidas liiklusõnnetuse korral õigesti käituda;
 teab liiklusõnnetuse korral vale käitumise tagajärgi.
Õpetamise korralduslikud alused - Teema jaguneb alateemadeks:
 liiklusõnnetused;
 Liikluskindlustuse Seadus. 

Teooriaõpe MOODUL 3 
31 Möödasõit, möödumine ja ümberpõige
Koht õppekavas - Aine kuulub õppekava algastme koolituse teooriaõppe 3. moodulisse.
Aine maht auditoorsel õppel - 1 tund.
Aine maht iseseisval õppimisel - Vähemalt 3 tundi. Iseseisva töö tulemusi kontrollib õpetaja järgmises teoorialoengus.
Aine läbimise eeltingimused - Läbitud teooriaõppe 1. ja 2. moodul.
Aine lühikirjeldus - Omandatakse möödasõidu, möödumisega ning ümberpõikega seotud reeglid. Arutletakse selle üle, milliseid ohte võib möödasõidul ette tulla ja kuidas neid ohte vältida. Analüüsitakse möödasõidu, möödumise ja ümberpõikega seotud liiklusõnnetuste tekke põhjuseid ja kuidas neid oleks saanud ära hoida.
Aine üldeesmärgid - Luua eeldused ohutuks möödasõiduks, möödumiseks ja ümberpõikeks vajalike teadmiste kujunemiseks ning motivatsiooni suurendamiseks kaaluda hoolega möödasõiduvajadust.
Õpiväljundid - Pärast koolitust õpilane:
 teab ohutuks möödasõiduks vajalikke eeldusi;
 teab kuidas ohutult mööda sõita, mööduda ja ümber põigata;
 teab kuidas käituda möödasõidetava rollis;
 on rohkem motiveeritud kaaluma möödasõidu vajadust ohutuse tagamise eesmärgil.
Õpetamise korralduslikud alused - Teema jaguneb alateemadeks:
 sõidukiiruse valimine;
 möödasõit;
 möödasõidu keeld;
 juhtide vastastikused kohustused möödasõidul;
 möödumine;
 möödasõidu, möödumise ja ümberpõike erand. 

32 Sõidu planeerimine riski vältimise eesmärgil
Koht õppekavas Aine kuulub õppekava algastme koolituse teooriaõppe 3. moodulisse.
Aine maht auditoorsel õppel - 1 tund.
Aine maht iseseisval õppimisel - Vähemalt 3 tundi. Iseseisva töö tulemusi kontrollib õpetaja järgmises teoorialoengus.
Aine läbimise eeltingimused - Läbitud teooriaõppe 1. ja 2. moodul.
Aine lühikirjeldus - Sõitu planeerides on võimalik teekonnaga seotud ohte vältida – marsruudi ja aja valik, sõiduki ettevalmistus sõiduks, vajaminev varustus, vajalikud puhkepausid, juhi seisund jms.
Aine üldeesmärgid - Luua eeldused arusaama kujunemiseks, et sõitudega seonduvat aegsasti planeerides saab mõjutada sõidu ohutust. Luua eeldused motivatsiooni suurendamiseks sõiduga seonduvat riski vältimise ja keskkonna säästmise eesmärgil planeerida.
Õpiväljundid - Pärast koolitust õpilane:
 teab, milliseid ettevalmistusi tuleks enne pikemat või lühemat sõitu teha;
 mõistab, et sõitu planeerides on võimalik mõjutada sõidu ohutust ja säästlikkust;
 on rohkem motiveeritud sõiduga seonduvat planeerima;
 teab, et sõitu kavandades tuleb hinnata ja arvesse võtta tegureid, mis võivad avaldada mõju tema käitumisele juhina (nt elustiil, sõidu motiivid, sotsiaalne pinge, joove, uimastid, väsimus, halb nägemine jms).
Õpetamise korralduslikud alused - Teema jaguneb alateemadeks:
 sõidu planeerimine;
 sõiduga seonduva riski vältimine ja keskkonna säästmine.

33 Keskkonda säästev auto kasutamine
Koht õppekavas - Aine kuulub õppekava algastme koolituse teooriaõppe 3. moodulisse.
Aine maht auditoorsel õppel - 1 tund.
Aine maht iseseisval õppimisel - Vähemalt 2 tundi. Iseseisva töö tulemusi kontrollib õpetaja järgmises teoorialoengus.
Aine läbimise eeltingimused - Läbitud teooriaõppe 1. ja 2. moodul.
Aine lühikirjeldus - Auto kasutamisega kaasneb kahju keskkonnale. Kuidas saab seda kahjulikku mõju vähendada? Sõiduviisi valikuga, sõidu planeerimisega, auto korralise hooldamisega, eelsoojendi kasutamisega, auto valikuga ostes jms. Arutletakse vajadustest lähtuvalt võimaluste üle säästa ja milliseid meetmeid keegi on nõus keskkonna säästmiseks tarvitusele võtma.
Aine üldeesmärgid - Luua eeldused auto säästlikuks kasutamiseks vajalike teadmiste kujunemiseks. Luua eeldused motivatsiooni suurendamiseks autot kasutades keskkonda säästa. Luua eeldused enesehinnanguks – kui motiveeritud keegi on autot keskkonda säästvalt kasutama.
Õpiväljundid - Pärast koolitust õpilane:
 teab kuidas auto kasutamine keskkonnale mõjub ja kuidas seda kahjulikku mõju saab vähendada;
 oskab leida auto kasutaja juhendist teavet keskkonna säästmise kohta;
 teab kuidas jälgida kütuse kulu;
 on rohkem motiveeritud autot kasutades keskkonda säästma;
 mõistab, et säästlik sõiduviis on ka ohutu sõiduviis.
Iseseisva töö sisu - Liiklusseaduse ja aine seostamine. E-autokoolis õppematerjaliga tutvumine. Arvestus e-autokoolis.
Õpetamise korralduslikud alused - Teema jaguneb alateemadeks:
 keskkonnakaitsenõuded;
 eco-driving. 

34 Sõitmine rasketes tee- ja ilmastikuoludes
Koht õppekavas - Aine kuulub õppekava algastme koolituse teooriaõppe 3. moodulisse.
Aine maht auditoorsel õppel - 2 tundi.
Aine maht iseseisval õppimisel - Vähemalt 3 tundi. Iseseisva töö tulemusi kontrollib õpetaja järgmises teoorialoengus.
Aine läbimise eeltingimused - Läbitud teooriaõppe 1. ja 2. moodul.
Aine lühikirjeldus - Rasked tee- ja ilmastikuolud põhjustavad tee ja rattavahelise haardumise või nähtavuse halvenemise. Kuidas sellistes rasketes oludes ohutult sõidukit juhtida? Selleks, et juht saaks sõita ohutult (suudaks säilitada tee ja ratta vahelise haardumise, oskaks valida oludele vastava sõidukiiruse ja õige pikivahe), peab ta arvestama asjaoluga, et sõidukile mõjuvad jõud, mis võivad töötada vastupidiselt juhi soovile. Mõistes sõidukile mõjuvaid jõude ja kuidas juht oma käitumisega saab neid jõudusid muuta, saab sõites neid arvestada. Arutletakse järgmistel teemadel: peatamisteekond = reageerimisteekond + pidurdusteekond; reageerimisaeg, pidurdusteekonna sõltuvus sõidukiirusest, haardumisest ja massist, tsentrifugaaljõud, inerts, kineetiline energia, jääkkiirus, kokkupõrkel vallanduvad jõud jms.
Aine üldeesmärgid - Luua eeldused rasketes tee- ja ilmastikuoludes sõitmiseks vajalike teadmiste kujunemiseks. Luua eeldused rasketes tee- ja ilmastikuoludes sõitmisega seotud ohtude mõistmiseks ja teadmiste kujunemiseks kuidas neid ohte vältida.
Õpiväljundid - Pärast koolitust õpilane:
 teab sõidukile mõjuvate jõudude olemust ja oskab neid oma sõidus arvestada;
 teab rasketes tee- ja ilmastikuoludes sõiduki juhtimisega seotud ohte ja kuidas neid ohte on oma käitumisega võimalik vältida.
Õpetamise korralduslikud alused
Teema jaguneb alateemadeks:
 sõitmine erinevates tee- ja ilmaoludes;
 haardumine ja haardetegur;
 sõidukile mõjuvad jõud;
 sõiduki peatamisteekond. 

RT Peatamisteekonna pikkust mõjutavad tegurid ja riskide ennetamine
Koht õppekavas - Aine kuulub õppekava teooriaõppe algastme libedaraja riskivältimise koolitusse .
Aine maht auditoorsel õppel - 2 tundi.
Aine läbimise eeltingimused - Läbitud teooriaõppe 1., 2. ja 3. moodul.
Aine lühikirjeldus - Et juht oleks võimeline valima oludele vastava sõidukiiruse ja teaks kui palju tuleb sõites enda ümber ruumi hoida, peab teadma kui kiiresti on võimalik sõiduk peatada. Peatamisteekonna pikkus sõltub sõiduki sõidukiirusest ja tehnilisest seisundist, juhi oskusest pidurdada, reageerimiskiirusest, teeoludest jms. Näidatakse, et väiksemgi sõidukiiruse suurendamine või vähendamine mõjutab oluliselt peatamisteekonna pikkust.
Aine üldeesmärgid - Näitlikustada juhi võimalusi sõiduk peatada erinevatelt sõidukiirustelt. Luua eeldused mõistmaks, et sõidukit ei saa hetkega seisma ja seepärast tuleb sõites enda ümber hoida piisavalt ruumi; kui ruumi on vähe, tuleb vähendada sõidukiirust.
Õpiväljundid - Pärast koolitust õpilane:
 teab kui palju kulub aega ja ruumi, et sõiduk peatada;
 mõistab, et väiksemgi sõidukiiruse suurendamine või vähendamine mõjutab oluliselt juhi võimalusi sõiduk peatada;
 omab suuremat motivatsiooni sõita oludele vastava sõidukiirusega ning õige piki- ja külgvahega.
Õppimise korralduslikud alused
Aine jaguneb järgmisteks alateemadeks:
 olukorrakiirus vs lubatud suurim sõidukiirus;
 sõiduki peatamisteekond;
 ohutu piki- ja külgvahe. 

Sõiduõpe MOODUL 1
11 Juhi tööasend ja turvavarustus
Koht õppekavas
Aine kuulub õppekava algastme koolituse sõiduõppe 1. moodulisse.
Kohustuslike sõidutundide arv
1 sõidutund, kuid mitte vähem kui on vaja aine õpiväljundite saavutamiseks.
Aine läbimise eeltingimused
Läbitud teooriaõppe moodul 1 ained ” Ülevaade õppetöö korraldusest ja eesmärkidest” ning ” Iseseisvaks õppimiseks juhendamine”.
Aine lühikirjeldus
Koolitus viiakse läbi kus muud liiklust ei häirita ega ohustata, muuks liikluseks suletud alal, õppesõiduväljakul, turvahallis ja/ või selleks kohandatud simulaatoril. Omandatakse sõiduks valmistumiseks vajalikud oskused – juhi tööasendi reguleerimine, oskus aidata sõitjatel turvavarustus kinnitada, oskus kontrollida sõiduki vastavust tehnonõuetele, oskus aru saada, millal sõiduki kasutamine on ohtlik.
Aine üldeesmärgid
Luuakse eeldused enne sõidu alustamist enda ja teiste liiklejate ohutuse tagamiseks vajalike oskuste kujunemiseks. Luuakse eeldused motivatsiooni suurendamiseks kasutada turvavarustust ja nõuda turvavarustuse kasutamist sõitjatelt .
Õpiväljundid
Pärast koolitust õpilane:
 oskab teostada sõiduki sõidueelset kontrolli kasutades sh sõiduki käsiraamatut;
 oskab reguleerida tööasendi ja tahavaatepeeglid juhile sobivaks;
 oskab ise kasutada sõiduki turvavarustust ja aidata kaassõitjatel kinnitada turvavarustust; selgitada turvavarustuse kasutamise vajalikkust;
 oskab kasutada sõidukile paigaldatud lisa- ja mugavusseadmeid;
 teab juhi valest tööasendist ja turvavarustuse valest kasutamisest tulenevaid ohte;
 on rohkem motiveeritud kasutama turvavarustust ja nõudma turvavarustuse kasutamist sõitjatelt .
Õppimise korralduslikud alused
Aine jaguneb alljärgnevateks alateemadeks:
 auto juhtimisseadmete jm auto tutvustus;
 sõiduks valmistumine;
 auto sõidueelne kontroll. 

12 Sõiduki käsitsemine

Koht õppekavas - Aine kuulub õppekava algastme koolituse sõiduõppe 1. moodulisse.
Kohustuslike sõidutundide arv - 2 sõidutundi, kuid mitte vähem kui on vaja aine õpiväljundite saavutamiseks.
Aine läbimise eeltingimused - Läbitud sõiduõppe moodul 1 aine ”Juhi tööasend ja turvavarustus“.
Aine lühikirjeldus - Koolitus viiakse läbi kus muud liiklust ei häirita ega ohustata, liikluseks suletud alal, õppesõiduväljakul ja/või selleks kohandatud simulaatoril. Harjutatakse mootori käivitamist, sõiduki juhtimisseadmete käsitsemist, manööverdamist, märgu andmist, sujuvat liikumist, sõidu lõpetamist, pidurdamist jms. Harjutamist jätkatakse kuni saavutatakse ohutu ja keskkonda säästev sõiduki käsitsemise vilumus tasemel, mis on vajalik sõidu õpingute alustamiseks vähese liiklusega teel.
Aine üldeesmärgid - Luuakse eeldused ohutu ja keskkonda säästva sõiduki käsistemis oskuste kujunemiseks, mis on vajalikud sõiduõppe jätkamiseks vähese liiklusega teedel. Õpilane oskab paigalt võtta, sõidukit sujuvalt ja äkkpidurdamisega peatada ning sõidurada vahetada
Õpiväljundid - Pärast koolitust õpilane:
 oskab käsitseda sõidukit ohutult ja keskkonda säästvalt tasemel, mis võimaldab jätkata sõidu õppimist vähese liiklusega teedel;
 teab sõiduki vale käsitsemisega seonduvaid ohte ja mõju keskkonnale;
 omab realistlikku arusaama isiklikest, sõiduki käsitsemisega seotud tugevatest ja nõrkadest külgedest;
 tajub ja teab oma nõrku külgi, mis on seotud sõiduki käsitsemisega ning oskab oma käitumises nendega arvestada;
 on motiveeritud sõidukit ohutult ja keskkonda säästvalt käsitsema.
Õppimise korralduslikud alused - Aine jaguneb alljärgnevateks alateemadeks:
 liiklumise alustamine;
 kohaltvõtt siduriga;
 käte töö roolil (slaalom);
 manööverdamine;
 suunatulede kasutamine ja tähelepanekute tegemine;
 pidurdamine;
 sõiduki peatamine ettenähtud kohas erinevatel kiirustel;
 sirgjooneline tagurdamine ( sh peeglite kasutamisega);
 tagurdamine pööretega;
 kohaltvõtt tõusul seisupiduriga;
 kohaltvõtt tõusul seisupidurita;
 kiirendus ja sobiva käigu valik. 

Sõiduõpe MOODUL 2
21 Sõiduki juhtimine vähese liiklusega teedel
Koht õppekavas - Aine kuulub õppekava algastme koolituse sõiduõppe 2. moodulisse.
Kohustuslike sõidutundide arv - 6 sõidutundi, kuid mitte vähem kui on vaja aine õpiväljundite saavutamiseks.
Aine läbimise eeltingimused - Läbitud sõiduõppe moodul 1 ained.
Aine lühikirjeldus - Viimistletakse sõiduki ohutu ja keskkonda säästva käsitsemise vilumust tasemeni, mis on vajalik sõiduõppe jätkamiseks erinevates liiklussituatsioonides. Harjutatakse liikluses osalemiseks vajalikke oskusi vastavalt regiooni eripärale: tähelepanu suunamist liikluses olulisele, ohutu liiklemise põhimõtete kohaldamist, teiste liiklejatega arvestamist, õige asukoha valikut teel; teede lõikumisaladele, teega külgnevatele aladele, raudteeülesõidukohale lähenemist ja nende ületamist; sõidujärjekorra reeglite kohaldamist; peatumist ja parkimist, manöövrite sooritamist jms. Juhitakse tähele


Õppekavad, Autokool autokoolid autosõit B-kategooria juhiluba juhiload algaste e-õpe lõppaste lõppastme koolitus lisasõit libedasõit pimeda ajal sõitmine mootorratta esmaabikoolitus täiendõpe A-kategooria AM-kategooria BE-kategooria haagis mopeed mopeedijuhtide koolitus autokool Tallinnas jalgratturite koolitus driving school B-category teooriaeksam sõidueksam sõidutund õppesõit automaatkäigukast Toyota Corolla driving lessons theory A-category, Õppekavad
 
Kodulehe valmistamine: Amelia IT Partner
 
Testudo autokool
Kesklinnas Tallinnas
Pärnu mnt 41a (sissepääs sisehoovis)
Telefon: +372 51 10164
info@autokooltestudo.ee


 
Sõiduauto (B-kategooria)
Algastme libedasõidu koolitus
Pimeda aja koolitus
Lõppastme koolitus
Esmaabikoolitus
Mootorratas (A-kategooria)
Sõiduauto + haagis (BE-kategooria)
A-, B- ja BE-kategooria kursused vaegkuuljatele ja kurtidele
Jalgratturite koolitus
Lisaõppesõit
Õppekavad